Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Contractul individual de munca

Incheierea contractului individual de munca

Titlul Contractul individual de munca

ART. 10 Contractul individual de muncã este contractul în temeiul cãruia o persoanã fizicã, denumitã salariat, se obligã sã presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoanã fizicã sau juridicã, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. ART. 11 Clauzele contractului individual de muncã nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit […]

Executarea contractului individual de munca

Titlul Contractul individual de munca

ART. 37 Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncã dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncã şi al contractelor individuale de muncã. ART. 38 Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmãreşte renunţarea la drepturile recunoscute […]

Modificarea contractului individual de munca

Titlul Contractul individual de munca

ART. 41 (1) Contractul individual de muncã poate fi modificat numai prin acordul pãrţilor. (2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilateralã a contractului individual de muncã este posibilã numai în cazurile şi în condiţiile prevãzute de prezentul cod. (3) Modificarea contractului individual de muncã se referã la oricare dintre urmãtoarele elemente: a) durata contractului; b) […]

Suspendarea contractului individual de munca

Titlul Contractul individual de munca

ART. 49 (1) Suspendarea contractului individual de muncã poate interveni de drept, prin acordul pãrţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre pãrţi. (2) Suspendarea contractului individual de muncã are ca efect suspendarea prestãrii muncii de cãtre salariat şi a plãţii drepturilor de naturã salarialã de cãtre angajator. (3) Pe durata suspendãrii pot continua sã […]

Incetarea contractului individual de munca

Titlul Contractul individual de munca

ART. 55 Contractul individual de muncã poate înceta astfel: a) de drept; b) ca urmare a acordului pãrţilor, la data convenitã de acestea; c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre pãrţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevãzute de lege. (Incetarea contractului individual de munca – codul muncii 2011)

Incetarea de drept a contractului individual de munca

Titlul Contractul individual de munca

ART. 56 (1) Contractul individual de muncã existent înceteazã de drept: a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoanã fizicã, precum şi în cazul dizolvãrii angajatorului persoanã juridicã, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii; b) la data rãmânerii irevocabile a hotãrârii judecãtoreşti de declarare a morţii sau a punerii […]

Concedierea

Titlul Contractul individual de munca

ART. 58 (1) Concedierea reprezintã încetarea contractului individual de muncã din iniţiativa angajatorului. (2) Concedierea poate fi dispusã pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. ART. 59 Este interzisã concedierea salariaţilor: a) pe criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, vârstã, apartenenţã naţionalã, rasã, culoare, etnie, […]

Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului

Titlul Contractul individual de munca

ART. 61 Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în urmãtoarele situaţii: a) în cazul în care salariatul a sãvârşit o abatere gravã sau abateri repetate de la regulile de disciplinã a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de muncã aplicabil sau regulamentul intern, […]

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului

Titlul Contractul individual de munca

ART. 65 (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintã încetarea contractului individual de muncã determinatã de desfiinţarea locului de muncã ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fãrã legãturã cu persoana acestuia. (2) Desfiinţarea locului de muncã trebuie sã fie efectivã şi sã aibã o cauzã realã şi serioasã. […]

Concedierea colectiva

Titlul Contractul individual de munca

ART. 68 (1) Prin concediere colectivã se înţelege concedierea, într-o perioadã de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui numãr de: a) cel puţin 10 salariaţi, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de […]