Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Contractul individual de munca

Incheierea contractului individual de munca

Titlul Contractul individual de munca

ART. 10 Contractul individual de muncã este contractul în temeiul cãruia o persoanã fizicã, denumitã salariat, se obligã sã presteze munca pentru ÅŸi sub autoritatea unui angajator, persoanã fizicã sau juridicã, în schimbul unei remuneraÅ£ii denumite salariu. ART. 11 Clauzele contractului individual de muncã nu pot conÅ£ine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit […]

Executarea contractului individual de munca

Titlul Contractul individual de munca

ART. 37 Drepturile ÅŸi obligaÅ£iile privind relaÅ£iile de muncã dintre angajator ÅŸi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncã ÅŸi al contractelor individuale de muncã. ART. 38 SalariaÅ£ii nu pot renunÅ£a la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacÅ£ie prin care se urmãreÅŸte renunÅ£area la drepturile recunoscute […]

Modificarea contractului individual de munca

Titlul Contractul individual de munca

ART. 41 (1) Contractul individual de muncã poate fi modificat numai prin acordul pãrÅ£ilor. (2) Cu titlu de excepÅ£ie, modificarea unilateralã a contractului individual de muncã este posibilã numai în cazurile ÅŸi în condiÅ£iile prevãzute de prezentul cod. (3) Modificarea contractului individual de muncã se referã la oricare dintre urmãtoarele elemente: a) durata contractului; b) […]

Suspendarea contractului individual de munca

Titlul Contractul individual de munca

ART. 49 (1) Suspendarea contractului individual de muncã poate interveni de drept, prin acordul pãrÅ£ilor sau prin actul unilateral al uneia dintre pãrÅ£i. (2) Suspendarea contractului individual de muncã are ca efect suspendarea prestãrii muncii de cãtre salariat ÅŸi a plãţii drepturilor de naturã salarialã de cãtre angajator. (3) Pe durata suspendãrii pot continua sã […]

Incetarea contractului individual de munca

Titlul Contractul individual de munca

ART. 55 Contractul individual de muncã poate înceta astfel: a) de drept; b) ca urmare a acordului pãrÅ£ilor, la data convenitã de acestea; c) ca urmare a voinÅ£ei unilaterale a uneia dintre pãrÅ£i, în cazurile ÅŸi în condiÅ£iile limitativ prevãzute de lege. (Incetarea contractului individual de munca – codul muncii 2011)

Incetarea de drept a contractului individual de munca

Titlul Contractul individual de munca

ART. 56 (1) Contractul individual de muncã existent înceteazã de drept: a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoanã fizicã, precum ÅŸi în cazul dizolvãrii angajatorului persoanã juridicã, de la data la care angajatorul ÅŸi-a încetat existenÅ£a conform legii; b) la data rãmânerii irevocabile a hotãrârii judecãtoreÅŸti de declarare a morÅ£ii sau a punerii […]

Concedierea

Titlul Contractul individual de munca

ART. 58 (1) Concedierea reprezintã încetarea contractului individual de muncã din iniÅ£iativa angajatorului. (2) Concedierea poate fi dispusã pentru motive care Å£in de persoana salariatului sau pentru motive care nu Å£in de persoana salariatului. ART. 59 Este interzisã concedierea salariaÅ£ilor: a) pe criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, vârstã, apartenenţã naÅ£ionalã, rasã, culoare, etnie, […]

Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului

Titlul Contractul individual de munca

ART. 61 Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care Å£in de persoana salariatului în urmãtoarele situaÅ£ii: a) în cazul în care salariatul a sãvârÅŸit o abatere gravã sau abateri repetate de la regulile de disciplinã a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de muncã aplicabil sau regulamentul intern, […]

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului

Titlul Contractul individual de munca

ART. 65 (1) Concedierea pentru motive care nu Å£in de persoana salariatului reprezintã încetarea contractului individual de muncã determinatã de desfiinÅ£area locului de muncã ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fãrã legãturã cu persoana acestuia. (2) DesfiinÅ£area locului de muncã trebuie sã fie efectivã ÅŸi sã aibã o cauzã realã ÅŸi serioasã. […]

Concedierea colectiva

Titlul Contractul individual de munca

ART. 68 (1) Prin concediere colectivã se înÅ£elege concedierea, într-o perioadã de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu Å£in de persoana salariatului, a unui numãr de: a) cel puÅ£in 10 salariaÅ£i, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadraÅ£i mai mult de 20 de salariaÅ£i ÅŸi mai puÅ£in de 100 de […]