Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Formarea profesionala

Formarea profesionala – Dispozitii generale

Titlul Formarea profesionala

ART. 192 (1) Formarea profesionalã a salariaţilor are urmãtoarele obiective principale: a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncã; b) obţinerea unei calificãri profesionale; c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncã şi perfecţionarea pregãtirii profesionale pentru ocupaţia de bazã; d) reconversia profesionalã determinatã de restructurãri socioeconomice; e) dobândirea […]

Contracte speciale de formare profesionala organizata de angajator

Titlul Formarea profesionala

ART. 201 Sunt considerate contracte speciale de formare profesionalã contractul de calificare profesionalã şi contractul de adaptare profesionalã. ART. 202 (1) Contractul de calificare profesionalã este cel în baza cãruia salariatul se obligã sã urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificãri profesionale. (2) Pot încheia contracte de calificare profesionalã salariaţii cu […]

Contractul de ucenicie la locul de munca

Titlul Formarea profesionala

ART. 208 (1) Ucenicia la locul de muncã se organizeazã în baza contractului de ucenicie. (2) Contractul de ucenicie la locul de muncã este contractul individual de muncã de tip particular, în temeiul cãruia: a) angajatorul persoanã juridicã sau persoanã fizicã se obligã ca, în afara plãţii unui salariu, sã asigure formarea profesionalã a ucenicului […]