Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Contracte speciale de formare profesionala organizata de angajator

ART. 201
Sunt considerate contracte speciale de formare profesionalã contractul de calificare profesionalã şi contractul de adaptare profesionalã.

ART. 202
(1) Contractul de calificare profesionalã este cel în baza cãruia salariatul se obligã sã urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificãri profesionale.
(2) Pot încheia contracte de calificare profesionalã salariaţii cu vârsta minimã de 16 ani împliniţi, care nu au dobândit o calificare sau au dobândit o calificare ce nu le permite menţinerea locului de muncã la acel angajator.
(3) Contractul de calificare profesionalã se încheie pentru o duratã cuprinsã între 6 luni şi 2 ani.

ART. 203
(1) Pot încheia contracte de calificare profesionalã numai angajatorii autorizaţi în acest sens de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
(2) Procedura de autorizare, precum şi modul de atestare a calificãrii profesionale se stabilesc prin lege specialã.

ART. 204
(1) Contractul de adaptare profesionalã se încheie în vederea adaptãrii salariaţilor debutanţi la o funcţie nouã, la un loc de muncã nou sau în cadrul unui colectiv nou.
(2) Contractul de adaptare profesionalã se încheie odatã cu încheierea contractului individual de muncã sau, dupã caz, la debutul salariatului în funcţia nouã, la locul de muncã nou sau în colectivul nou, în condiţiile legii.

ART. 205
(1) Contractul de adaptare profesionalã este un contract încheiat pe duratã determinatã, ce nu poate fi mai mare de un an.
(2) La expirarea termenului contractului de adaptare profesionalã salariatul poate fi supus unei evaluãri în vederea stabilirii mãsurii în care acesta poate face faţã funcţiei noi, locului de muncã nou sau colectivului nou în care urmeazã sã presteze munca.

ART. 206
(1) Formarea profesionalã la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se face de cãtre un formator.
(2) Formatorul este numit de angajator dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţã profesionalã de cel puţin 2 ani în domeniul în care urmeazã sã se realizeze formarea profesionalã.
(3) Un formator poate asigura formarea, în acelaşi timp, pentru cel mult 3 salariaţi.
(4) Exercitarea activitãţii de formare profesionalã se include în programul normal de lucru al formatorului.

ART. 207
(1) Formatorul are obligaţia de a primi, de a ajuta, de a informa şi de a îndruma salariatul pe durata contractului special de formare profesionalã şi de a supraveghea îndeplinirea atribuţiilor de serviciu corespunzãtoare postului ocupat de salariatul în formare.
(2) Formatorul asigurã cooperarea cu alte organisme de formare şi participã la evaluarea salariatului care a beneficiat de formare profesionalã.
(Contracte speciale de formare profesionala organizata de angajator – codul muncii 2011)