Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Formarea profesionala – Dispozitii generale

ART. 192
(1) Formarea profesionalã a salariaţilor are urmãtoarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncã;
b) obţinerea unei calificãri profesionale;
c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncã şi perfecţionarea pregãtirii profesionale pentru ocupaţia de bazã;
d) reconversia profesionalã determinatã de restructurãri socioeconomice;
e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activitãţilor profesionale;
f) prevenirea riscului şomajului;
g) promovarea în muncã şi dezvoltarea carierei profesionale.
(2) Formarea profesionalã şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale.

ART. 193
Formarea profesionalã a salariaţilor se poate realiza prin urmãtoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de cãtre angajator sau de cãtre furnizorii de servicii de formare profesionalã din ţarã ori din strãinãtate;
b) stagii de adaptare profesionalã la cerinţele postului şi ale locului de muncã;
c) stagii de practicã şi specializare în ţarã şi în strãinãtate;
d) ucenicie organizatã la locul de muncã;
e) formare individualizatã;
f) alte forme de pregãtire convenite între angajator şi salariat.

ART. 194
(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesionalã pentru toţi salariaţii, dupã cum urmeazã:
a) cel puţin o datã la 2 ani, dacã au cel puţin 21 de salariaţi;
b) cel puţin o datã la 3 ani, dacã au sub 21 de salariaţi.
(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionalã, asiguratã în condiţiile alin. (1), se suportã de cãtre angajatori.

ART. 195
(1) Angajatorul persoanã juridicã care are mai mult de 20 de salariaţi elaboreazã anual şi aplicã planuri de formare profesionalã, cu consultarea sindicatului sau, dupã caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Planul de formare profesionalã elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexã la contractul colectiv de muncã încheiat la nivel de unitate.
(3) Salariaţii au dreptul sã fie informaţi cu privire la conţinutul planului de formare profesionalã.

ART. 196
(1) Participarea la formarea profesionalã poate avea loc la iniţiativa angajatorului sau la iniţiativa salariatului.
(2) Modalitatea concretã de formare profesionalã, drepturile şi obligaţiile pãrţilor, durata formãrii profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesionalã, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionalã, se stabilesc prin acordul pãrţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncã.

ART. 197
(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionalã este iniţiatã de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceastã participare sunt suportate de cãtre acesta.
(2) Pe perioada participãrii la cursurile sau stagiile de formare profesionalã conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toatã durata formãrii profesionale, de toate drepturile salariale deţinute.
(3) Pe perioada participãrii la cursurile sau stagiile de formare profesionalã conform alin. (1), salariatul beneficiazã de vechime la acel loc de muncã, aceastã perioadã fiind consideratã stagiu de cotizare în sistemul asigurãrilor sociale de stat.

ART. 198
(1) Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionalã, în condiţiile art. 197 alin. (1), nu pot avea iniţiativa încetãrii contractului individual de muncã pentru o perioadã stabilitã prin act adiţional.
(2) Durata obligaţiei salariatului de a presta muncã în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionalã, precum şi orice alte aspecte în legãturã cu obligaţiile salariatului, ulterioare formãrii profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncã.
(3) Nerespectarea de cãtre salariat a dispoziţiei prevãzute la alin. (1) determinã obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregãtirea sa profesionalã, proporţional cu perioada nelucratã din perioada stabilitã conform actului adiţional la contractul individual de muncã.
(4) Obligaţia prevãzutã la alin. (3) revine şi salariaţilor care au fost concediaţi în perioada stabilitã prin actul adiţional, pentru motive disciplinare, sau al cãror contract individual de muncã a încetat ca urmare a arestãrii preventive pentru o perioadã mai mare de 60 de zile, a condamnãrii printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã pentru o infracţiune în legãturã cu munca lor, precum şi în cazul în care instanţa penalã a pronunţat interdicţia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.

ART. 199
(1) În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participãrii la o formã de pregãtire profesionalã cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului împreunã cu sindicatul sau, dupã caz, cu reprezentanţii salariaţilor.
(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulatã de salariat potrivit alin. (1), în termen de 15 zile de la primirea solicitãrii. Totodatã angajatorul va decide cu privire la condiţiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregãtire profesionalã, inclusiv dacã va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.

ART. 200
Salariaţii care au încheiat un act adiţional la contractul individual de muncã cu privire la formarea profesionalã pot primi în afara salariului corespunzãtor locului de muncã şi alte avantaje în naturã pentru formarea profesionalã.
(Codul Muncii 2011: Formarea profesionala – Dispozitii generale)