Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Jurisdictia muncii

Jurisdictia muncii – dispozitii generale

Titlul Jurisdictia muncii

ART. 266 Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncã cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, dupã caz, colective de muncã prevãzute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod. ART. 267 Pot fi pãrţi în conflictele de muncã: […]

Competenta materiala si teritoriala (jurisdictia muncii)

Titlul Jurisdictia muncii

ART. 269 (1) Judecarea conflictelor de muncã este de competenţa instanţelor stabilite conform Codului de procedurã civilã. (2) Cererile referitoare la cauzele prevãzute la alin. (1) se adreseazã instanţei competente în a cãrei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, dupã caz, sediul. ~ Competenta materiala si teritoriala (jurisdictia muncii) ~

Reguli speciale de procedura (jurisdictia muncii)

Titlul Jurisdictia muncii

ART. 270 Cauzele prevãzute la art. 266 sunt scutite de taxa judiciarã de timbru şi de timbrul judiciar. ART. 271 (1) Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de muncã se judecã în regim de urgenţã. (2) Termenele de judecatã nu pot fi mai mari de 15 zile. (3) Procedura de citare a pãrţilor se considerã legal […]