Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Reguli speciale de procedura (jurisdictia muncii)

ART. 270
Cauzele prevãzute la art. 266 sunt scutite de taxa judiciarã de timbru şi de timbrul judiciar.

ART. 271
(1) Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de muncã se judecã în regim de urgenţã.
(2) Termenele de judecatã nu pot fi mai mari de 15 zile.
(3) Procedura de citare a pãrţilor se considerã legal îndeplinitã dacã se realizeazã cu cel puţin 24 de ore înainte de termenul de judecatã.

ART. 272
Sarcina probei în conflictele de muncã revine angajatorului, acesta fiind obligat sã depunã dovezile în apãrarea sa pânã la prima zi de înfãţişare.

ART. 273
Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenţã, instanţa fiind în drept sã decadã din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.

ART. 274
Hotãrârile pronunţate în fond sunt definitive şi executorii de drept.

ART. 275
Dispoziţiile prezentului titlu se completeazã cu prevederile Codului de procedurã civilã.
~ Reguli speciale de procedura (jurisdictia muncii) – codul muncii 2011 ~