Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Dialogul social

Dialogul social – dispoziÅ£ii generale

Titlul Dialogul social

ART. 211 Pentru asigurarea climatului de stabilitate ÅŸi pace socialã, prin lege sunt reglementate modalitãţile de consultãri ÅŸi dialog permanent între partenerii sociali. ART. 212 (1) Consiliul Economic ÅŸi Social este instituÅ£ie publicã de interes naÅ£ional, tripartitã, autonomã, constituitã în scopul realizãrii dialogului tripartit la nivel naÅ£ional. (2) Organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea Consiliului Economic ÅŸi Social […]

Sindicatele (dialogul social)

Titlul Dialogul social

ART. 214 (1) Sindicatele, federaÅ£iile ÅŸi confederaÅ£iile sindicale, denumite în continuare organizaÅ£ii sindicale, sunt constituite de cãtre salariaÅ£i pe baza dreptului de liberã asociere, în scopul promovãrii intereselor lor profesionale, economice ÅŸi sociale, precum ÅŸi al apãrãrii drepturilor individuale ÅŸi colective ale acestora prevãzute în contractele colective ÅŸi individuale de muncã sau în acordurile colective […]

Reprezentantii salariatilor (dialogul social)

Titlul Dialogul social

ART. 221 (1) La angajatorii la care sunt încadraÅ£i mai mult de 20 de salariaÅ£i ÅŸi la care nu sunt constituite organizaÅ£ii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaÅ£ilor pot fi promovate ÅŸi apãrate de reprezentanÅ£ii lor, aleÅŸi ÅŸi mandataÅ£i special în acest scop. (2) ReprezentanÅ£ii salariaÅ£ilor sunt aleÅŸi în cadrul adunãrii generale a salariaÅ£ilor, cu […]

Patronatul (dialogul social)

Titlul Dialogul social

ART. 227 (1) Patronatele, denumite ÅŸi organizaÅ£ii de angajatori, constituite în condiÅ£iile legii, sunt organizaÅ£ii ale angajatorilor, autonome, fãrã caracter politic, înfiinÅ£ate ca persoane juridice de drept privat, fãrã scop patrimonial. (2) Angajatorii se pot asocia în federaÅ£ii ÅŸi/sau confederaÅ£ii ori alte structuri asociative, conform legii. ART. 228 Constituirea, organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea patronatelor, precum ÅŸi […]