Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Răspunderea juridica

Regulamentul intern – raspunderea juridica

Titlul Răspunderea juridica

ART. 241 Regulamentul intern se întocmeÅŸte de cãtre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanÅ£ilor salariaÅ£ilor, dupã caz. ART. 242 Regulamentul intern cuprinde cel puÅ£in urmãtoarele categorii de dispoziÅ£ii: a) reguli privind protecÅ£ia, igiena ÅŸi securitatea în muncã în cadrul unitãţii; b) reguli privind respectarea principiului nediscriminãrii ÅŸi al înlãturãrii oricãrei forme de încãlcare a […]

Raspunderea disciplinara (raspundere juridica)

Titlul Răspunderea juridica

ART. 247 (1) Angajatorul dispune de prerogativã disciplinarã, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancÅ£iuni disciplinare salariaÅ£ilor sãi ori de câte ori constatã cã aceÅŸtia au sãvârÅŸit o abatere disciplinarã. (2) Abaterea disciplinarã este o faptã în legãturã cu munca ÅŸi care constã într-o acÅ£iune sau inacÅ£iune sãvârÅŸitã cu vinovãţie de cãtre salariat, prin […]

Raspunderea patrimoniala (juridica)

Titlul Răspunderea juridica

ART. 253 (1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor ÅŸi principiilor rãspunderii civile contractuale, sã îl despãgubeascã pe salariat în situaÅ£ia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaÅ£iilor de serviciu sau în legãturã cu serviciul. (2) ÃŽn cazul în care angajatorul refuzã sã îl despãgubeascã […]

Raspunderea contraventionala (juridica)

Titlul Răspunderea juridica

ART. 260 (1) Constituie contravenÅ£ie ÅŸi se sancÅ£ioneazã astfel urmãtoarele fapte: a) nerespectarea dispoziÅ£iilor privind garantarea în platã a salariului minim brut pe Å£arã, cu amendã de la 300 lei la 2.000 lei; b) încãlcarea de cãtre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendã de la 300 lei la 1.000 lei; c) împiedicarea […]

Raspunderea penala (juridica)

Titlul Răspunderea juridica

ART. 261 Neexecutarea unei hotãrâri judecãtoreÅŸti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de cãtre partea interesatã constituie infracÅ£iune ÅŸi se pedepseÅŸte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendã. ART. 262 Neexecutarea unei hotãrâri judecãtoreÅŸti definitive privind reintegrarea în muncã a […]