Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Răspunderea juridica

Regulamentul intern – raspunderea juridica

Titlul Răspunderea juridica

ART. 241 Regulamentul intern se întocmeşte de cãtre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, dupã caz. ART. 242 Regulamentul intern cuprinde cel puţin urmãtoarele categorii de dispoziţii: a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncã în cadrul unitãţii; b) reguli privind respectarea principiului nediscriminãrii şi al înlãturãrii oricãrei forme de încãlcare a […]

Raspunderea disciplinara (raspundere juridica)

Titlul Răspunderea juridica

ART. 247 (1) Angajatorul dispune de prerogativã disciplinarã, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor sãi ori de câte ori constatã cã aceştia au sãvârşit o abatere disciplinarã. (2) Abaterea disciplinarã este o faptã în legãturã cu munca şi care constã într-o acţiune sau inacţiune sãvârşitã cu vinovãţie de cãtre salariat, prin […]

Raspunderea patrimoniala (juridica)

Titlul Răspunderea juridica

ART. 253 (1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor rãspunderii civile contractuale, sã îl despãgubeascã pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legãturã cu serviciul. (2) În cazul în care angajatorul refuzã sã îl despãgubeascã […]

Raspunderea contraventionala (juridica)

Titlul Răspunderea juridica

ART. 260 (1) Constituie contravenţie şi se sancţioneazã astfel urmãtoarele fapte: a) nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în platã a salariului minim brut pe ţarã, cu amendã de la 300 lei la 2.000 lei; b) încãlcarea de cãtre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendã de la 300 lei la 1.000 lei; c) împiedicarea […]

Raspunderea penala (juridica)

Titlul Răspunderea juridica

ART. 261 Neexecutarea unei hotãrâri judecãtoreşti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de cãtre partea interesatã constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendã. ART. 262 Neexecutarea unei hotãrâri judecãtoreşti definitive privind reintegrarea în muncã a […]