Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Raspunderea contraventionala (juridica)

ART. 260
(1) Constituie contravenţie şi se sancţioneazã astfel urmãtoarele fapte:
a) nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în platã a salariului minim brut pe ţarã, cu amendã de la 300 lei la 2.000 lei;
b) încãlcarea de cãtre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendã de la 300 lei la 1.000 lei;
c) împiedicarea sau obligarea, prin ameninţãri ori prin violenţe, a unui salariat sau a unui grup de salariaţi sã participe la grevã ori sã munceascã în timpul grevei, cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei;
d) stipularea în contractul individual de muncã a unor clauze contrare dispoziţiilor legale, cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei;
e) primirea la muncã a pânã la 5 persoane fãrã încheierea unui contract individual de muncã, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoanã identificatã;
f) prestarea muncii de cãtre o persoanã fãrã încheierea unui contract individual de muncã, cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei;
g) încãlcarea de cãtre angajator a prevederilor art. 139 şi 142, cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei;
h) încãlcarea obligaţiei prevãzute la art. 140, cu amendã de la 5.000 lei la 20.000 lei;
i) nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentarã, cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei;
j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului sãptãmânal, cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei;
k) neacordarea indemnizaţiei prevãzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul îşi întrerupe temporar activitatea cu menţinerea raporturilor de muncã, cu amendã de la 1.500 lei la 5.000 lei;
l) încãlcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei;
m) încãlcarea de cãtre angajator a obligaţiei prevãzute la art. 27 şi 119, cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei;
n) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de cãtre angajator a demisiei, cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei;
o) încãlcarea de cãtre agentul de muncã temporarã a obligaţiei prevãzute la art. 102, cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoanã identificatã, fãrã a depãşi valoarea cumulatã de 100.000 lei;
p) încãlcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amendã de la 1.500 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre inspectorii de muncã.
(3) Contravenţiilor prevãzute la alin. (1) li se aplicã dispoziţiile legislaţiei în vigoare.
~ Raspunderea contraventionala (juridica) – Codul Muncii 2011 ~