Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Salarizarea

Dispozitii generale

Titlul Salarizarea

ART. 159 (1) Salariul reprezintã contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncã. (2) Pentru munca prestatã în baza contractului individual de muncã fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. (3) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisã orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, […]

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata

Titlul Salarizarea

ART. 164 (1) Salariul de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã, corespunzãtor programului normal de muncã, se stabileşte prin hotãrâre a Guvernului, dupã consultarea sindicatelor şi a patronatelor. În cazul în care programul normal de muncã este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bazã minim brut orar se calculeazã […]

Plata salariului

Titlul Salarizarea

ART. 166 (1) Salariul se plãteşte în bani cel puţin o datã pe lunã, la data stabilitã în contractul individual de muncã, în contractul colectiv de muncã aplicabil sau în regulamentul intern, dupã caz. (2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar. (3) Plata în naturã a unei pãrţi din salariu, în […]

Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Titlul Salarizarea

ART. 172 Constituirea şi utilizarea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se vor reglementa prin lege specialã. (Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale – Codul Muncii 2011)

Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii

Titlul Salarizarea

ART. 173 (1) Salariaţii beneficiazã de protecţia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unitãţii sau al unor pãrţi ale acesteia cãtre un alt angajator, potrivit legii. (2) Drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncã existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului. […]