Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Dispozitii generale

ART. 159
(1) Salariul reprezintã contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncã.
(2) Pentru munca prestatã în baza contractului individual de muncã fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.
(3) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisã orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, vârstã, apartenenţã naţionalã, rasã, culoare, etnie, religie, opţiune politicã, origine socialã, handicap, situaţie sau responsabilitate familialã, apartenenţã ori activitate sindicalã.

ART. 160
Salariul cuprinde salariul de bazã, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.

ART. 161
Salariile se plãtesc înaintea oricãror alte obligaţii bãneşti ale angajatorilor.

ART. 162
(1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de muncã aplicabile.
(2) Salariul individual se stabileşte prin negocieri individuale între angajator şi salariat.
(3) Sistemul de salarizare a personalului din autoritãţile şi instituţiile publice finanţate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale se stabileşte prin lege, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative.

ART. 163
(1) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua mãsurile necesare pentru asigurarea confidenţialitãţii.
(2) În scopul promovãrii intereselor şi apãrãrii drepturilor salariaţilor, confidenţialitatea salariilor nu poate fi opusã sindicatelor sau, dupã caz, reprezentanţilor salariaţilor, în strictã legãturã cu interesele acestora şi în relaţia lor directã cu angajatorul.
(Salarizarea – Dispozitii generale – Codul Muncii 2011)