Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Plata salariului

ART. 166
(1) Salariul se plãteşte în bani cel puţin o datã pe lunã, la data stabilitã în contractul individual de muncã, în contractul colectiv de muncã aplicabil sau în regulamentul intern, dupã caz.
(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar.
(3) Plata în naturã a unei pãrţi din salariu, în condiţiile stabilite la art. 165, este posibilã numai dacã este prevãzutã expres în contractul colectiv de muncã aplicabil sau în contractul individual de muncã.
(4) Întârzierea nejustificatã a plãţii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

ART. 167
(1) Salariul se plãteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.
(2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pânã la data decesului sunt plãtite, în ordine, soţului supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau pãrinţilor acestuia. Dacã nu existã niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plãtite altor moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

ART. 168
(1) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de platã, precum şi prin orice alte documente justificative care demonstreazã efectuarea plãţii cãtre salariatul îndreptãţit.
(2) Statele de platã, precum şi celelalte documente justificative se pãstreazã şi se arhiveazã de cãtre angajator în aceleaşi condiţii şi termene ca în cazul actelor contabile, conform legii.

ART. 169
(1) Nicio reţinere din salariu nu poate fi operatã, în afara cazurilor şi condiţiilor prevãzute de lege.
(2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacã datoria salariatului este scadentã, lichidã şi exigibilã şi a fost constatatã ca atare printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã.
(3) În cazul pluralitãţii de creditori ai salariatului va fi respectatã urmãtoarea ordine:
a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei;
b) contribuţiile şi impozitele datorate cãtre stat;
c) daunele cauzate proprietãţii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.
(4) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depãşi în fiecare lunã jumãtate din salariul net.

ART. 170
Acceptarea fãrã rezerve a unei pãrţi din drepturile salariale sau semnarea actelor de platã în astfel de situaţii nu poate avea semnificaţia unei renunţãri din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispoziţiilor legale sau contractuale.

ART. 171
(1) Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.
(2) Termenul de prescripţie prevãzut la alin. (1) este întrerupt în cazul în care intervine o recunoaştere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului.
(Plata salariului – Codul Muncii 2011)