Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Regulamentul intern – raspunderea juridica

ART. 241
Regulamentul intern se întocmeşte de cãtre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, dupã caz.

ART. 242
Regulamentul intern cuprinde cel puţin urmãtoarele categorii de dispoziţii:
a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncã în cadrul unitãţii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminãrii şi al înlãturãrii oricãrei forme de încãlcare a demnitãţii;
c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinarã;
h) modalitãţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;
i) criteriile şi procedurile de evaluare profesionalã a salariaţilor.
ART. 243
(1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţã de salariaţi din momentul încunoştinţãrii acestora.
(2) Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern trebuie îndeplinitã de angajator.
(3) Modul concret de informare a fiecãrui salariat cu privire la conţinutul regulamentului intern se stabileşte prin contractul colectiv de muncã aplicabil sau, dupã caz, prin conţinutul regulamentului intern.
(4) Regulamentul intern se afişeazã la sediul angajatorului.

ART. 244
Orice modificare ce intervine în conţinutul regulamentului intern este supusã procedurilor de informare prevãzute la art. 243.

ART. 245
(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în mãsura în care face dovada încãlcãrii unui drept al sãu.
(2) Controlul legalitãţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecãtoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicãrii de cãtre angajator a modului de soluţionare a sesizãrii formulate potrivit alin. (1).

ART. 246
(1) Întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecãrui angajator se realizeazã în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului cod.
(2) În cazul angajatorilor înfiinţaţi dupã intrarea în vigoare a prezentului cod, termenul de 60 de zile prevãzut la alin. (1) începe sã curgã de la data dobândirii personalitãţii juridice.
(Regulamentul intern – raspunderea juridica – codul muncii 2011)