Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Jurisdictia muncii – dispozitii generale

ART. 266
Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncã cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, dupã caz, colective de muncã prevãzute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.

ART. 267
Pot fi pãrţi în conflictele de muncã:
a) salariaţii, precum şi orice altã persoanã titularã a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncã;
b) angajatorii – persoane fizice şi/sau persoane juridice -, agenţii de muncã temporarã, utilizatorii, precum şi orice altã persoanã care beneficiazã de o muncã desfãşuratã în condiţiile prezentului cod;
c) sindicatele şi patronatele;
d) alte persoane juridice sau fizice care au aceastã vocaţie în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedurã civilã.

ART. 268
(1) Cererile în vederea soluţionãrii unui conflict de muncã pot fi formulate:
a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicatã decizia unilateralã a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncã;
b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare disciplinarã;
c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncã constã în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despãgubiri cãtre salariat, precum şi în cazul rãspunderii patrimoniale a salariaţilor faţã de angajator;
d) pe toatã durata existenţei contractului, în cazul în care se solicitã constatarea nulitãţii unui contract individual sau colectiv de muncã ori a unor clauze ale acestuia;
e) în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutãrii contractului colectiv de muncã ori a unor clauze ale acestuia.
(2) În toate situaţiile, altele decât cele prevãzute la alin. (1), termenul este de 3 ani de la data naşterii dreptului.
~ Codul Muncii 2011 – Jurisdictia muncii – dispozitii generale ~