Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Suspendarea contractului individual de munca

ART. 49
(1) Suspendarea contractului individual de muncã poate interveni de drept, prin acordul pãrţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre pãrţi.
(2) Suspendarea contractului individual de muncã are ca efect suspendarea prestãrii muncii de cãtre salariat şi a plãţii drepturilor de naturã salarialã de cãtre angajator.
(3) Pe durata suspendãrii pot continua sã existe alte drepturi şi obligaţii ale pãrţilor decât cele prevãzute la alin. (2), dacã acestea sunt prevãzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncã aplicabil, prin contracte individuale de muncã sau prin regulamente interne.
(4) În cazul suspendãrii contractului individual de muncã din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendãrii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultã din calitatea sa de salariat.
(5) De fiecare datã când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauzã de încetare de drept a contractului individual de muncã, cauza de încetare de drept prevaleazã.
(6) În cazul suspendãrii contractului individual de muncã se suspendã toate termenele care au legãturã cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncã, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncã înceteazã de drept.

ART. 50
Un contract individual de munca se suspendã de drept în urmãtoarele situaţii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporarã de muncã;
c) carantinã;
d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autoritãţi executive, legislative ori judecãtoreşti, pe toatã durata mandatului, dacã legea nu prevede altfel;
e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
f) forţã majorã;
g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedurã penalã;
h) de la data expirãrii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestãrile necesare pentru exercitarea profesiei. Dacã în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestãrile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncã înceteazã de drept;
i) în alte cazuri expres prevãzute de lege.

ART. 51
(1) Contractul individual de muncã poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în urmãtoarele situaţii:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânã la împlinirea vârstei de 3 ani;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, pânã la împlinirea vârstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesionalã;
e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toatã durata mandatului;
f) participarea la grevã.
(2) Contractul individual de muncã poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncã aplicabil, contractul individual de muncã, precum şi prin regulamentul intern.

ART. 52
(1) Contractul individual de muncã poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în urmãtoarele situaţii:
a) pe durata cercetãrii disciplinare prealabile, în condiţiile legii;
b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penalã împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecatã pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinutã, pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreşti;
c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activitãţii, fãrã încetarea raportului de muncã, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
d) pe durata detaşãrii;
e) pe durata suspendãrii de cãtre autoritãţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestãrilor necesare pentru exercitarea profesiilor.
(2) În cazurile prevãzute la alin. (1) lit. a) şi b), dacã se constatã nevinovãţia celui în cauzã, salariatul îşi reia activitatea anterioarã şi i se plãteşte, în temeiul normelor şi principiilor rãspunderii civile contractuale, o despãgubire egalã cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendãrii contractului.
(3) În cazul reducerii temporare a activitãţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depãşesc 30 de zile lucrãtoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe sãptãmânã, cu reducerea corespunzãtoare a salariului, pânã la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, dupã consultarea prealabilã a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitãţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, dupã caz.

ART. 53
(1) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activitãţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusã sau întreruptã, care nu mai desfãşoarã activitate, beneficiazã de o indemnizaţie, plãtitã din fondul de salarii, ce nu poate fi mai micã de 75% din salariul de bazã corespunzãtor locului de muncã ocupat, cu excepţia situaţiilor prevãzute la art. 52 alin. (3).
(2) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare prevãzute la alin. (1), salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea sã dispunã reînceperea activitãţii.

ART. 54
Contractul individual de muncã poate fi suspendat, prin acordul pãrţilor, în cazul concediilor fãrã platã pentru studii sau pentru interese personale.
(Suspendarea contractului individual de munca – Codul muncii actualizat 2011)