Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Modificarea contractului individual de munca

ART. 41
(1) Contractul individual de muncã poate fi modificat numai prin acordul pãrţilor.
(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilateralã a contractului individual de muncã este posibilã numai în cazurile şi în condiţiile prevãzute de prezentul cod.
(3) Modificarea contractului individual de muncã se referã la oricare dintre urmãtoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiţiile de muncã;
e) salariul;
f) timpul de muncã şi timpul de odihnã.

ART. 42
(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de cãtre angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncã decât cel prevãzut în contractul individual de muncã.
(2) Pe durata delegãrii, respectiv a detaşãrii, salariatul îşi pãstreazã funcţia şi toate celelalte drepturi prevãzute în contractul individual de muncã.

ART. 43
Delegarea reprezintã exercitarea temporarã, din dispoziţia angajatorului, de cãtre salariat, a unor lucrãri sau sarcini corespunzãtoare atribuţiilor de serviciu în afara locului sãu de muncã.

ART. 44
(1) Delegarea poate fi dispusã pentru o perioadã de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegãrii nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinarã a acestuia.
(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevãzute de lege sau de contractul colectiv de muncã aplicabil.

ART. 45
Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporarã a locului de muncã, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executãrii unor lucrãri în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţãmântul scris al salariatului.

ART. 46
(1) Detaşarea poate fi dispusã pe o perioadã de cel mult un an.
(2) În mod excepţional, perioada detaşãrii poate fi prelungitã pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor pãrţi, din 6 în 6 luni.
(3) Salariatul poate refuza detaşarea dispusã de angajatorul sãu numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice.
(4) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevãzute de lege sau de contractul colectiv de muncã aplicabil.

ART. 47
(1) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordã de angajatorul la care s-a dispus detaşarea.
(2) Pe durata detaşãrii salariatul beneficiazã de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat.
(3) Angajatorul care detaşeazã are obligaţia de a lua toate mãsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detaşarea sã îşi îndeplineascã integral şi la timp toate obligaţiile faţã de salariatul detaşat.
(4) Dacã angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp toate obligaţiile faţã de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detaşarea.
(5) În cazul în care existã divergenţã între cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu îşi îndeplineşte obligaţiile potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), salariatul detaşat are dreptul de a reveni la locul sãu de muncã de la angajatorul care l-a detaşat, de a se îndrepta împotriva oricãruia dintre cei doi angajatori şi de a cere executarea silitã a obligaţiilor neîndeplinite.

ART. 48
Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fãrã consimţãmântul salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţã majorã, cu titlu de sancţiune disciplinarã sau ca mãsurã de protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevãzute de prezentul cod.
(Modificarea contractului individual de munca – Codul Muncii 2011)