Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Executarea contractului individual de munca

ART. 37
Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncã dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncã şi al contractelor individuale de muncã.

ART. 38
Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmãreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovitã de nulitate.

ART. 39
(1) Salariatul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusã;
b) dreptul la repaus zilnic şi sãptãmânal;
c) dreptul la concediu de odihnã anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncã;
f) dreptul la securitate şi sãnãtate în muncã;
g) dreptul la acces la formarea profesionalã;
h) dreptul la informare şi consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncã şi a mediului de muncã;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivã şi individualã;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevãzute de lege sau de contractele colective de muncã aplicabile.
(2) Salariatului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncã sau, dupã caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncã aplicabil, precum şi în contractul individual de muncã;
d) obligaţia de fidelitate faţã de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
e) obligaţia de a respecta mãsurile de securitate şi sãnãtate a muncii în unitate;
f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
g) alte obligaţii prevãzute de lege sau de contractele colective de muncã aplicabile.

ART. 40
(1) Angajatorul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
a) sã stabileascã organizarea şi funcţionarea unitãţii;
b) sã stabileascã atribuţiile corespunzãtoare fiecãrui salariat, în condiţiile legii;
c) sã dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitãţii lor;
d) sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) sã constate sãvârşirea abaterilor disciplinare şi sã aplice sancţiunile corespunzãtoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncã aplicabil şi regulamentului intern;
f) sã stabileascã obiectivele de performanţã individualã, precum şi criteriile de evaluare a realizãrii acestora.
(2) Angajatorului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) sã informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncã şi asupra elementelor care privesc desfãşurarea relaţiilor de muncã;
b) sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã şi condiţiile corespunzãtoare de muncã;
c) sã acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncã aplicabil şi din contractele individuale de muncã;
d) sã comunice periodic salariaţilor situaţia economicã şi financiarã a unitãţii, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de naturã sã prejudicieze activitatea unitãţii. Periodicitatea comunicãrilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncã aplicabil;
e) sã se consulte cu sindicatul sau, dupã caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile sã afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
f) sã plãteascã toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi sã reţinã şi sã vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
g) sã înfiinţeze registrul general de evidenţã a salariaţilor şi sã opereze înregistrãrile prevãzute de lege;
h) sã elibereze, la cerere, toate documentele care atestã calitatea de salariat a solicitantului;
i) sã asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.
(Executarea contractului individual de munca – Codul muncii 2011)