Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Concedierea colectiva

ART. 68
(1) Prin concediere colectivã se înţelege concedierea, într-o perioadã de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui numãr de:
a) cel puţin 10 salariaţi, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;
b) cel puţin 10% din salariaţi, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;
c) cel puţin 30 de salariaţi, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.
(2) La stabilirea numãrului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, potrivit alin. (1), se iau în calcul şi acei salariaţi cãrora le-au încetat contractele individuale de muncã din iniţiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fãrã legãturã cu persoana salariatului, cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri.

ART. 69
(1) În cazul în care angajatorul intenţioneazã sã efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevãzute de lege, consultãri cu sindicatul sau, dupã caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la:
a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numãrului de salariaţi care vor fi concediaţi;
b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la mãsuri sociale care vizeazã, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionalã a salariaţilor concediaţi.
(2) În perioada în care au loc consultãri, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor sã formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia sã le furnizeze toate informaţiile relevante şi sã le notifice, în scris, urmãtoarele:
a) numãrul total şi categoriile de salariaţi;
b) motivele care determinã concedierea preconizatã;
c) numãrul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere;
d) criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncã, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e) mãsurile avute în vedere pentru limitarea numãrului concedierilor;
f) mãsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmeazã sã fie acordate salariaţilor concediaţi, conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncã aplicabil;
g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;
h) termenul înãuntrul cãruia sindicatul sau, dupã caz, reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numãrului salariaţilor concediaţi.
(3) Criteriile prevãzute la alin. (2) lit. d) se aplicã pentru departajarea salariaţilor dupã evaluarea realizãrii obiectivelor de performanţã.
(4) Obligaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) se menţin indiferent dacã decizia care determinã concedierile colective este luatã de cãtre angajator sau de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului.
(5) În situaţia în care decizia care determinã concedierile colective este luatã de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului, acesta nu se poate prevala, în nerespectarea obligaţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2), de faptul cã întreprinderea respectivã nu i-a furnizat informaţiile necesare.

ART. 70
Angajatorul are obligaţia sã comunice o copie a notificãrii prevãzute la art. 69 alin. (2) inspectoratului teritorial de muncã şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncã la aceeaşi datã la care a comunicat-o sindicatului sau, dupã caz, reprezentanţilor salariaţilor.

ART. 71
(1) Sindicatul sau, dupã caz, reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului mãsuri în vederea evitãrii concedierilor ori diminuãrii numãrului salariaţilor concediaţi, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificãrii.
(2) Angajatorul are obligaţia de a rãspunde în scris şi motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.

ART. 72
(1) În situaţia în care, ulterior consultãrilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, potrivit prevederilor art. 69 şi 71, angajatorul decide aplicarea mãsurii de concediere colectivã, acesta are obligaţia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncã şi agenţia teritorialã de ocupare a forţei de muncã, cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.
(2) Notificarea prevãzutã la alin. (1) trebuie sã cuprindã toate informaţiile relevante cu privire la intenţia de concediere colectivã, prevãzute la art. 69 alin. (2), precum şi rezultatele consultãrilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, prevãzute la art. 69 alin. (1) şi art. 71, în special motivele concedierilor, numãrul total al salariaţilor, numãrul salariaţilor afectaţi de concediere şi data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri.
(3) Angajatorul are obligaţia sã comunice o copie a notificãrii prevãzute la alin. (1) sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor, la aceeaşi datã la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de muncã şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncã.
(4) Sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de muncã.
(5) La solicitarea motivatã a oricãreia dintre pãrţi, inspectoratul teritorial de muncã, cu avizul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncã, poate dispune reducerea perioadei prevãzute la alin. (1), fãrã a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz.
(6) Inspectoratul teritorial de muncã are obligaţia de a informa în termen de 3 zile lucrãtoare angajatorul şi sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, dupã caz, asupra reducerii sau prelungirii perioadei prevãzute la alin. (1), precum şi cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii.

ART. 73
(1) În perioada prevãzutã la art. 72 alin. (1), agenţia teritorialã de ocupare a forţei de muncã trebuie sã caute soluţii la problemele ridicate de concedierile colective preconizate şi sã le comunice în timp util angajatorului şi sindicatului ori, dupã caz, reprezentanţilor salariaţilor.
(2) La solicitarea motivatã a oricãreia dintre pãrţi, inspectoratul teritorial de muncã, cu consultarea agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncã, poate dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivã avutã în vedere nu pot fi soluţionate pânã la data stabilitã în notificarea de concediere colectivã prevãzutã la art. 72 alin. (1) ca fiind data emiterii deciziilor de concediere.
(3) Inspectoratul teritorial de muncã are obligaţia de a informa în scris angajatorul şi sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, dupã caz, asupra amânãrii momentului emiterii deciziilor de concediere, precum şi despre motivele care au stat la baza acestei decizii, înainte de expirarea perioadei iniţiale prevãzute la art. 72 alin. (1).

ART. 74
(1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivã are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, fãrã examen, concurs sau perioadã de probã.
(2) În situaţia în care în perioada prevãzutã la alin. (1) se reiau aceleaşi activitãţi, angajatorul va transmite salariaţilor care au fost concediaţi de pe posturile a cãror activitate este reluatã în aceleaşi condiţii de competenţã profesionalã o comunicare scrisã, prin care sunt informaţi asupra reluãrii activitãţii.
(3) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicãrii angajatorului, prevãzutã la alin. (2), pentru a-şi manifesta în scris consimţãmântul cu privire la locul de muncã oferit.
(4) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. (2) nu îşi manifestã în scris consimţãmântul în termenul prevãzut la alin. (3) sau refuzã locul de muncã oferit, angajatorul poate face noi încadrãri pe locurile de muncã rãmase vacante.
(5) Prevederile art. 68-73 nu se aplicã salariaţilor din instituţiile publice şi autoritãţile publice.
(6) Prevederile art. 68-73 nu se aplicã în cazul contractelor individuale de muncã încheiate pe duratã determinatã, cu excepţia cazurilor în care aceste concedieri au loc înainte de data expirãrii acestor contracte.
(Concedierea colectiva – Codul Muncii 2011)