Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Dreptul la preaviz

ART. 75
(1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) şi d), al art. 65 şi 66 beneficiazã de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrãtoare.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se aflã în perioada de probã.
(3) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncã este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzãtor, cu excepţia cazului prevãzut la art. 51 alin. (2).

ART. 76
Decizia de concediere se comunicã salariatului în scris şi trebuie sã conţinã în mod obligatoriu:
a) motivele care determinã concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritãţi, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective;
d) lista tuturor locurilor de muncã disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmeazã sã opteze pentru a ocupa un loc de muncã vacant, în condiţiile art. 64.

ART. 77
Decizia de concediere produce efecte de la data comunicãrii ei salariatului.
(Codul Muncii actualizat 2011 – Dreptul la preaviz)