Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale

ART. 78
Concedierea dispusã cu nerespectarea procedurii prevãzute de lege este lovitã de nulitate absolutã.

ART. 79
În caz de conflict de muncã angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

ART. 80
(1) În cazul în care concedierea a fost efectuatã în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despãgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
(2) La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune pãrţile în situaţia anterioarã emiterii actului de concediere.
(Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale – Codul Muncii 2011)
(3) În cazul în care salariatul nu solicitã repunerea în situaţia anterioarã emiterii actului de concediere, contractul individual de muncã va înceta de drept la data rãmânerii definitive şi irevocabile a hotãrârii judecãtoreşti.
(Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale – Codul Muncii 2011)