Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Contractul individual de munca

Dreptul la preaviz

Titlul Contractul individual de munca

ART. 75 (1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) şi d), al art. 65 şi 66 beneficiazã de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrãtoare. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se aflã în […]

Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale

Titlul Contractul individual de munca

ART. 78 Concedierea dispusã cu nerespectarea procedurii prevãzute de lege este lovitã de nulitate absolutã. ART. 79 În caz de conflict de muncã angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere. ART. 80 (1) În cazul în care concedierea a fost efectuatã […]

Demisia

Titlul Contractul individual de munca

ART. 81 (1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţã a salariatului care, printr-o notificare scrisã, comunicã angajatorului încetarea contractului individual de muncã, dupã împlinirea unui termen de preaviz. (2) Angajatorul este obligat sã înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dã dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace […]

Contractul individual de munca pe durata determinata

Titlul Contractul individual de munca

ART. 82 (1) Prin derogare de la regula prevãzutã la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncã pe duratã determinatã. (2) Contractul individual de muncã pe duratã determinatã se poate încheia numai în formã scrisã, cu precizarea expresã […]

Munca prin agent de munca temporara

Titlul Contractul individual de munca

ART. 88 (1) Munca prin agent de muncã temporarã este munca prestatã de un salariat temporar care a încheiat un contract de muncã temporarã cu un agent de muncã temporarã şi care este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmã. (2) Salariatul temporar este persoana care a […]

Contractul individual de munca cu timp partial

Titlul Contractul individual de munca

ART. 103 Salariatul cu fracţiune de normã este salariatul al cãrui numãr de ore normale de lucru, calculate sãptãmânal sau ca medie lunarã, este inferior numãrului de ore normale de lucru al unui salariat cu normã întreagã comparabil. ART. 104 (1) Angajatorul poate încadra salariaţi cu fracţiune de normã prin contracte individuale de muncã pe […]

Munca la domiciliu

Titlul Contractul individual de munca

ART. 108 (1) Sunt consideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin. (2) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru. (3) Angajatorul este în drept sã verifice activitatea salariatului cu […]