Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Contractul individual de munca cu timp partial

ART. 103
Salariatul cu fracţiune de normã este salariatul al cãrui numãr de ore normale de lucru, calculate sãptãmânal sau ca medie lunarã, este inferior numãrului de ore normale de lucru al unui salariat cu normã întreagã comparabil.

ART. 104
(1) Angajatorul poate încadra salariaţi cu fracţiune de normã prin contracte individuale de muncã pe duratã nedeterminatã sau pe duratã determinatã, denumite contracte individuale de muncã cu timp parţial.
(2) Contractul individual de muncã cu timp parţial se încheie numai în formã scrisã.
(3) Salariatul comparabil este salariatul cu normã întreagã din aceeaşi unitate, care are acelaşi tip de contract individual de muncã, presteazã aceeaşi activitate sau una similarã cu cea a salariatului angajat cu contract individual de muncã cu timp parţial, avându-se în vedere şi alte considerente, cum ar fi vechimea în muncã şi calificarea/aptitudinile profesionale.
(4) Atunci când nu existã un salariat comparabil în aceeaşi unitate, se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncã aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementãrile legale în domeniu.

ART. 105
(1) Contractul individual de muncã cu timp parţial cuprinde, în afara elementelor prevãzute la art. 17 alin. (3), urmãtoarele:
a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru;
b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru;
c) interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţã majorã sau pentru alte lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlãturãrii consecinţelor acestora.
(2) În situaţia în care într-un contract individual de muncã cu timp parţial nu sunt precizate elementele prevãzute la alin. (1), contractul se considerã a fi încheiat pentru normã întreagã.

ART. 106
(1) Salariatul încadrat cu contract de muncã cu timp parţial se bucurã de drepturile salariaţilor cu normã întreagã, în condiţiile prevãzute de lege şi de contractele colective de muncã aplicabile.
(2) Drepturile salariale se acordã proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

ART. 107
(1) Angajatorul este obligat ca, în mãsura în care este posibil, sã ia în considerare cererile salariaţilor de a se transfera fie de la un loc de muncã cu normã întreagã la unul cu fracţiune de normã, fie de la un loc de muncã cu fracţiune de normã la un loc de muncã cu normã întreagã sau de a-şi mãri programul de lucru, în cazul în care apare aceastã oportunitate.
(2) Angajatorul este obligat sã informeze la timp cu privire la apariţia unor locuri de muncã cu fracţiune de normã sau cu normã întreagã, pentru a facilita transferurile de la normã întreagã la fracţiune de normã şi invers. Aceastã informare se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului.
(3) O copie a anunţului prevãzut la alin. (2) se transmite de îndatã sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.
(4) Angajatorul asigurã, în mãsura în care este posibil, accesul la locuri de muncã cu fracţiune de normã la toate nivelurile.
(Contractul individual de munca cu timp partial – Codul muncii 2011)