Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Contractul individual de munca pe durata determinata

ART. 82
(1) Prin derogare de la regula prevãzutã la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncã pe duratã determinatã.
(2) Contractul individual de muncã pe duratã determinatã se poate încheia numai în formã scrisã, cu precizarea expresã a duratei pentru care se încheie.
(3) Contractul individual de muncã pe duratã determinatã poate fi prelungit, în condiţiile prevãzute la art. 83, şi dupã expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al pãrţilor, pentru perioada realizãrii unui proiect, program sau unei lucrãri.
(4) Între aceleaşi pãrţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncã pe duratã determinatã.
(5) Contractele individuale de muncã pe duratã determinatã încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncã pe duratã determinatã sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o duratã mai mare de 12 luni fiecare.

ART. 83
Contractul individual de muncã poate fi încheiat pentru o duratã determinatã numai în urmãtoarele cazuri:
a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendãrii contractului sãu de muncã, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participã la grevã;
b) creşterea şi/sau modificarea temporarã a structurii activitãţii angajatorului;
c) desfãşurarea unor activitãţi cu caracter sezonier;
d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fãrã loc de muncã;
e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajãrii, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limitã de vârstã;
f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
h) în alte cazuri prevãzute expres de legi speciale ori pentru desfãşurarea unor lucrãri, proiecte sau programe.

ART. 84
(1) Contractul individual de muncã pe duratã determinatã nu poate fi încheiat pe o perioadã mai mare de 36 de luni.
(2) În cazul în care contractul individual de muncã pe duratã determinatã este încheiat pentru a înlocui un salariat al cãrui contract individual de muncã este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetãrii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncã al salariatului titular.

ART. 85
Salariatul încadrat cu contract individual de muncã pe duratã determinatã poate fi supus unei perioade de probã, care nu va depãşi:
a) 5 zile lucrãtoare pentru o duratã a contractului individual de muncã mai micã de 3 luni;
b) 15 zile lucrãtoare pentru o duratã a contractului individual de muncã cuprinsã între 3 şi 6 luni;
c) 30 de zile lucrãtoare pentru o duratã a contractului individual de muncã mai mare de 6 luni;
d) 45 de zile lucrãtoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o duratã a contractului individual de muncã mai mare de 6 luni.

ART. 86
(1) Angajatorii sunt obligaţi sã informeze salariaţii angajaţi cu contract individual de muncã pe duratã determinatã despre locurile de muncã vacante sau care vor deveni vacante, corespunzãtoare pregãtirii lor profesionale, şi sã le asigure accesul la aceste locuri de muncã în condiţii egale cu cele ale salariaţilor angajaţi cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã. Aceastã informare se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului.
(2) O copie a anunţului prevãzut la alin. (1) se transmite de îndatã sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.

ART. 87
(1) Referitor la condiţiile de angajare şi de muncã, salariaţii cu contract individual de muncã pe duratã determinatã nu vor fi trataţi mai puţin favorabil decât salariaţii permanenţi comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncã, cu excepţia cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.
(2) În sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil reprezintã salariatul al cãrui contract individual de muncã este încheiat pe duratã nedeterminatã şi care desfãşoarã aceeaşi activitate sau una similarã, în aceeaşi unitate, avându-se în vedere calificarea/aptitudinile profesionale.
(3) Atunci când nu existã un salariat cu contract individual de muncã încheiat pe duratã nedeterminatã comparabil în aceeaşi unitate, se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncã aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementãrile legale în domeniu.
(Contractul individual de munca pe durata determinata – Codul muncii 2011)