Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Repausul saptamanal

ART. 137
(1) Repausul sãptãmânal se acordã în douã zile consecutive, de regulã sâmbãta şi duminica.
(2) În cazul în care repausul în zilele de sâmbãtã şi duminicã ar prejudicia interesul public sau desfãşurarea normalã a activitãţii, repausul sãptãmânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncã aplicabil sau prin regulamentul intern.
(3) În situaţia prevãzutã la alin. (2) salariaţii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncã sau, dupã caz, prin contractul individual de muncã.
(4) În situaţii de excepţie zilele de repaus sãptãmânal sunt acordate cumulat, dupã o perioadã de activitate continuã ce nu poate depãşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncã şi cu acordul sindicatului sau, dupã caz, al reprezentanţilor salariaţilor.
(5) Salariaţii al cãror repaus sãptãmânal se acordã în condiţiile alin. (4) au dreptul la dublul compensaţiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2).

ART. 138
(1) În cazul unor lucrãri urgente, a cãror executare imediatã este necesarã pentru organizarea unor mãsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlãturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalaţiilor sau clãdirilor unitãţii, repausul sãptãmânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executãrii acestor lucrãri.
(2) Salariaţii al cãror repaus sãptãmânal a fost suspendat în condiţiile alin. (1) au dreptul la dublul compensaţiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2).
(Repausul saptamanal – Codul Muncii 2011)