Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul lunar

Actul normativ care a instituit aceste prestaţii sociale este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

La sfârşitul anului 2010 a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, care a adus o serie de modificări, începând cu data de 1 ianuarie 2011, şi anume:

A. Persoanele care au născut până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv au beneficiat în primele nouă luni ale anului 2011 de drepturile reglementate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005, în continuare până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap. Cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului a fost de 75% din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului, dar nu mai puţin de 600 lei şi nu mai mult de 3.400 lei, iar stimulentul a fost de 100 lei.

B. Persoanele care au născut după data de 1 ianuarie 2011 care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pot beneficia opţional de următoarele drepturi:

1. concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, precum şi de o indemnizaţie lunară, în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni. Aceasta nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei. Persoanele îndreptăţite la această prestaţie care obţin venituri din salarii, din activităţi independente sau venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă.

2. concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară, în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni. Aceasta nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1.200 lei.

3. Pentru copilul cu handicap indemnizaţia se acordă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei. De asemenea beneficiarii acestei prestaţii au dreptul la stimulent de inserţie.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011, în medie 208.794 persoane au beneficiat lunar de indemnizaţie pentru creşterea copilului sau stimulent.

Aşa cum se poate observa în tabelul nr.2, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011 au primit indemnizaţie pentru creşterea copilului 199.238 persoane, un număr mai mare cu 1.667 persoane decât în aceeaşi perioadă a anului 2010.

Din totalul beneficiarilor de indemnizaţie, 184.289 (92,5%) au fost beneficiari pentru care drepturile au fost stabilite înainte de 1 ianuarie 2011, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005. Pentru 56,7% din aceştia (104.495) cuantumul indemnizaţiei a fost de 600 lei lunar.

Numărul mediu lunar de persoane beneficiare pentru care drepturile au fost stabilite în anul 2011, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 a fost de 14.949 persoane, şi a avut următoarea distribuţie:

– 2.840 persoane care au optat pentru concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an (19,0% din totalul beneficiarilor cu copii născuţi după data de 1 ianuarie 2011). Dintre aceştia 1.038 (36,5%) au primit indemnizaţia în cuantum de 600 lei;
– 12.056 persoane care au optat pentru concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani (80,6% din total beneficiarilor cu copii născuţi după data de 1 ianuarie 2011), din care 6.909 (57,3%) au primit  indemnizaţia în cuantum de 600 lei;
– 53 de persoane care au avut în întreţinere un copil cu handicap (0,4% din totalul beneficiarilor) Din totalul de 199.238 beneficiari de indemnizaţie pentru creşterea copilului, mai mult de jumătate (112.473 persoane, reprezentând 56,5%) au primit cuantumul minim, de 600 lei. Dintre cei 14.896 de beneficiari cu copii născuţi după data de 1 ianuarie 2011 care au avut posibilitatea să opteze conform O.U.G. nr.111/2010, 6.909 (46,4%) au ales să primească indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani în cuantum de 600 lei, ceea ce înseamnă că, în pofida nivelului redus al indemnizaţiei, beneficiarii potenţiali au preferat un concediu prelungit.

Aşa cum se poate observa în graficul nr.8, cei mai mulţi beneficiari de indemnizaţie s-au aflat în regiunile: Bucureşti–Ilfov (31.022 beneficiari, reprezentând 15,6% din totalul beneficiarilor), Nord-Vest (29.502 beneficiari, respectiv 14,8% din total) şi Nord-Est (28.792 beneficiari, respectiv 14,5% din total).

Dacă se analizează distribuţia beneficiarilor de indemnizaţie pentru creşterea copilului pe judeţe, cei mai mulţi dintre aceştia s-au înregistrat în Municipiul Bucureşti (27.140) şi în judeţul Cluj (8.414).

Peste 7.600 de beneficiari locuiau în judeţele Iaşi, Timiş şi Prahova.
Suma cheltuită în primele nouă luni ale anului 2011 pentru acordarea acestei prestaţii a fost de 1.665.783.690 lei. Suma medie lunară plătită pentru o persoană beneficiară de indemnizaţie a scăzut de la 940 lei în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 la 929 lei în aceeaşi perioadă din anul 2011. Există diferenţe mari între regiuni şi judeţe referitoare la valoarea acestui indicator. La nivel de regiune, suma medie plătită a oscilat între 810 lei în Sud-Vest Oltenia şi 1.385 lei în Bucureşti – Ilfov.

Cea mai mică valoare, de 716 lei, a fost cea a judeţului Harghita. Judeţele Bistriţa-Năsăud, Vaslui, Covasna, Călăraşi şi Caraş-Severin au avut valori mai mici de 750 lei, iar judeţele Braşov (cu 966 lei), Iaşi (cu 969 lei), Timiş (cu 983 lei), Cluj (cu 1.057 lei), Ilfov (cu 1.088 lei) şi Municipiul Bucureşti (cu 1.427 lei) au consemnat cele mai mari valori.

Pentru beneficiarii de indemnizaţie pentru creşterea copilului se plătesc contribuţii de asigurări sociale de sănătate; suma cheltuită în acest scop în primele nouă luni ale anului 2011 a fost de 92.720.461 lei. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011 un număr de 9.556 persoane îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, au primit un stimulent lunar, perioadă în care dreptul acestora la indemnizaţia pentru creşterea copilului a fost suspendat. Dintre aceştia 738 (7,7%) au fost beneficiari de stimulent de inserţie, în cuantum de 500 lei.

Suma plătită beneficiarilor de stimulent a fost de 11.594.835 lei. Din această sumă 8.252.835 lei (71,2%) au fost acordaţi celor 8.818 beneficiari de stimulent în cuantum de 100 lei, ale căror drepturi au fost deschise anterior datei de 1 ianuarie 2011, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005, iar 3.342.000 lei corespunzător celor 738 beneficiari de stimulent de inserţie, ale căror drepturi au fost deschise în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011 faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior, numărul de beneficiari de stimulent s-a redus cu 321 persoane (3,2%), iar suma plătită a crescut cu 2.150.763 lei (22,8%), datorită cuantumului mai mare al stimulentului de inserţie. Ponderea beneficiarilor de stimulent în totalul beneficiarilor de indemnizaţie pentru creşterea copilului sau stimulent în primele nouă luni ale anului 2011 a fost de 4,8%, comparativ cu 4,6% în primele nouă luni ale anului 2010, ceea ce arată o reducere a înclinaţiei persoanelor îndreptăţite la indemnizaţia de creştere a copilului de a lucra.

Cea mai mare parte a beneficiarilor de indemnizaţie sau stimulent locuiesc în mediul urban, ponderea acestora în totalul beneficiarilor fiind de 66,3% în cazul indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi de 73,9% în cazul stimulentului. În cazul judeţelor Braşov, Galaţi, Hunedoara, Suceava, Brăila, Constanţa şi Tulcea ponderea celor din urban în total beneficiari de indemnizaţie pentru creşterea copilului era mai mare de 75%. Ponderea celor din mediul urban în total beneficiari de stimulent era mai mare de 80% în judeţele Iaşi, Brăila, Constanţa, Tulcea, Cluj, Dolj, Braşov şi Hunedoara.

Din totalul familiilor îndreptăţite să obţină indemnizaţia pentru creşterea copilului sau stimulentul, 15,8% au avut ca reprezentant legal persoane de sex masculin, şi anume 33.081 familii. În mediul urban locuiau 47,3% dintre acestea (15.645 familii), reprezentând 11,7% din totalul beneficiarilor celor două prestaţii din mediul urban, iar în mediul rural 17.436 familii, reprezentând 26,0% din totalul beneficiarilor din rural.

Totalul sumelor plătite în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011 pentru indemnizaţiile de creştere a copilului şi stimulentele lunare este de 1.677.378.525 lei şi a fost distribuit astfel: indemnizaţie de creştere a copilului: o pentru copii născuţi până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv (conform O.U.G.nr.148/2005): 561.451.068 lei (93,1% din total), o pentru copii născuţi începând cu data de 1 ianuarie 2011 (conform O.U.G. nr. 111/2010): 104.332.622 lei (6,2% din total), stimulent lunar (conform O.U.G.nr.148/2005): 8.252.835 lei (0,5% din total), stimulent de inserţie (conform O.U.G. nr. 111/2010): 3.342.000 lei (0,2% din total).

Prin Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap s-a instituit acordarea unor prestaţii destinate persoanelor cu handicap care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil, precum şi în vederea creşterii copiilor cu handicap (tabel nr. 3).

Tabelul nr. 3 Numărul mediu lunar de beneficiari ai unor prestaţii acordate conform art. 12 al Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011
Număr beneficiari
6.637
3.489
Prestaţie
Total
Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani (alin. 1 lit. b) Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin.
(4) lit. a), până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani (alin. 1 lit. e) Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a), pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani (alin. 1 lit. f) Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani (alin. 1 lit. g) Ajutor lunar în cuantum de 150 lei acordat pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordat persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 (alin. 1 lit. g) Indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum de 450 lei până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani acordată persoanei cu handicap care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil şi care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a) (alin. 2) Ajutor lunar pentru creşterea copilului în cuantum de 150 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani acordat persoanei cu handicap care are în îngrijire,  supraveghere şi întreţinere un copil şi care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a) (alin. 2) Sursa: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
36
107
138
578
922
1.367
Suma cheltuită pentru acordarea acestor prestaţii a fost în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie
2011 de 22.825.069 lei.