Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Dispoziţii tranzitorii şi finale Codul Muncii

ART. 276
Potrivit obligaţiilor internaţionale asumate de România, legislaţia muncii va fi armonizatã permanent cu normele Uniunii Europene, cu convenţiile şi recomandãrile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, cu normele dreptului internaţional al muncii.

ART. 277
(1) În sensul prezentului cod, funcţiile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementãri interne ale angajatorului.
(2) Prezenta lege transpune art. 16 lit. b), art. 18 şi 19 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizãrii timpului de lucru, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 18 noiembrie 2003, şi art. 3, 4 şi 10 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncã temporarã, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 5 decembrie 2008.
ART. 278
(1) Dispoziţiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii şi, în mãsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncã prevãzute de prezentul cod, cu dispoziţiile legislaţiei civile.
(2) Prevederile prezentului cod se aplicã cu titlu de drept comun şi acelor raporturi juridice de muncã neîntemeiate pe un contract individual de muncã, în mãsura în care reglementãrile speciale nu sunt complete şi aplicarea lor nu este incompatibilã cu specificul raporturilor de muncã respective.

ART. 279
(1) Vechimea în muncã stabilitã pânã la data de 31 decembrie 2010 se probeazã cu carnetul de muncã.
(2) Dupã data abrogãrii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncã, cu modificãrile ulterioare, vechimea în muncã stabilitã pânã la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedã carnet de muncã, de cãtre instanţa judecãtoreascã competentã sã soluţioneze conflictele de muncã, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care sã rezulte existenţa raporturilor de muncã. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogãrii Decretului nr. 92/1976, cu modificãrile ulterioare, se vor soluţiona potrivit dispoziţiilor acestui act normativ.
(3) Angajatorii care pãstreazã şi completeazã carnetele de muncã le vor elibera titularilor în mod eşalonat, pânã la data de 30 iunie 2011, pe bazã de proces-verbal individual de predareprimire.
(4) Inspectoratele teritoriale de muncã ce deţin carnetele de muncã ale salariaţilor le vor elibera pânã la data prevãzutã la alin. (3), în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(5) Anunţul privind pierderea carnetelor de muncã emise în temeiul Decretului nr. 92/1976, cu modificãrile ulterioare, se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

ART. 280
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului cod cauzele privind conflicte de muncã aflate pe rolul tribunalelor se judecã în continuare potrivit dispoziţiilor procesuale aplicabile la data sesizãrii instanţelor.

ART. 281
(1) Prezentul cod intrã în vigoare la data de 1 martie 2003.
(2) Pe data intrãrii în vigoare a prezentului cod se abrogã:
– Codul muncii al R.S.R., Legea nr. 10/1972, publicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 140 din 1 decembrie 1972, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
– Legea nr. 1/1970 – Legea organizãrii şi disciplinei muncii în unitãţile socialiste de stat, publicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 27 martie 1970, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
– Decretul nr. 63/1981 privind modul de recuperare a unor pagube aduse avutului obştesc, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 17 din 25 martie 1981;
– Legea nr. 30/1990 privind angajarea salariaţilor în funcţie de competenţã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 16 noiembrie 1990;
– Legea nr. 2/1991 privind cumulul de funcţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1991;
– Legea salarizãrii nr. 14/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 9 februarie 1991, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
– Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihnã şi alte concedii ale salariaţilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 februarie 1992;
– Legea nr. 68/1993 privind garantarea în platã a salariului minim, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 15 octombrie 1993;
– Legea nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sãrbãtoare legalã în care nu se lucreazã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
– art. 34 şi 35 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998.
(3) Pe data de 1 ianuarie 2011 se abrogã dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncã, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu modificãrile ulterioare.

NOTÃ:
Reproducem mai jos prevederile art. II, III şi IV din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, care nu sunt încorporate în forma republicatã a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii şi care se aplicã, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:
” Art. II. – (1) Contractele colective de muncã şi actele adiţionale încheiate în intervalul de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi şi pânã la 31 decembrie 2011 nu pot prevedea o duratã de valabilitate care sã depãşeascã 31 decembrie 2011. Dupã aceastã datã, contractele colective de muncã şi actele adiţionale se vor încheia pe durate stabilite prin legea specialã.
(2) Contractele colective de muncã în aplicare la data intrãrii în vigoare a prezentei legi îşi produc efectele pânã la data expirãrii termenului pentru care au fost încheiate.
Art. III. – La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã:
– art. 23 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
– art. 72 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Art. IV. – Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
(Dispoziţii tranzitorii şi finale Codul Muncii 2011)