Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Inspectia muncii

ART. 237
Aplicarea reglementãrilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncã, securitãţii şi sãnãtãţii în muncã este supusã controlului Inspecţiei Muncii, ca organism specializat al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

ART. 238
Inspecţia Muncii are în subordine inspectoratele teritoriale de muncã, organizate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.

ART. 239
Înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii sunt reglementate prin lege specialã.

ART. 240
Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, în cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fãrã forme legale, inspectorii de muncã vor completa registrul unic de control dupã efectuarea controlului.
(Inspectia muncii – codul muncii 2011)