Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Bibliografie concurs atasat pe probleme de munca

Legislatie interna generala
• Constitutia României;
• Hotärârea de Guvern nr. 11 din 16 ianuarie 2009 privind organizarea §i funcionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificärile §i completarile ulterioare;
• Hothrârea de Guvern nr. 100 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea i functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificärile §i completarile ulterioare;
• Legea 269/2003 – Statutul corpului diplomatic i consular a! României;
• Legea 495/2004 privind salarizarea §i alte drepturi baneti ale personalului din administratia centralà a MAE §i de la misiunile diplomatice, oficiile consulare §i institutele culturale româneti din strainàtate.

Legislatie interna migratie
• Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat;
• Legea nr. 248 din 20 julie 2005 privind regimul liberei circulaii a cetãtenilor români in strainätate;
• Legea nr. 156/2000 privind protectia cetAçenilor români care lucreazä In sträinàtate, republicata;
• Hotärârea Guvemului nr. 384 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecia cetAtenilor români care lucreazã In sträinätate, cu modificärile si completarile ulterioare;
• Hothrãrea de Guvern nr. 938 din 10 iunie 2004 privind conditiile de Inflintare si functionare, precum §i procedura de autorizare a agentului de muncä temporara;
• Legea nr. 344 din 19 julie 2006 privind detaarea salariatilor In cadrul presthrii de servicii transnationale;
• Hotärârea Guvernului nr. 518 din 10 julie 1995 privind unele drepturi i ob1igaii ale personalului roman trimis In sträinàtate pentru Indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificärile i completàrile ulterioare.

Legislatie interna privind sistemul asigurarilor sociale din Romania
• Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurArilor pentru §omaj i stimularea ocuparii fo4ei de muncä, cu modificArile i completarile ulterioare;
• Legea nr.263/20 10 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modific.ri1e i completArile ulterioare;
• Legea nr. 292/2011 – Legea asistentei sociale.

Legislatia coinunitara In domeniul liherei circulatii a persoanelor, precum i a lucrätorilor migranti
• Tratatul de Aderare a Romãniei la Uniunea Europeanä;
• Tratatul de la Lisabona;
• Regulamentul (UE) nr. 492/2011 a! Parlamentului European §i al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulatie a lucrätorilor In cadrul Uniunii
• Directiva 2004/38/CE a ParlamentuLui European §i a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulatie §i §edere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii Uniunii §i membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 si de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE si 93/96/CEE (Text cu relevanta pentru SEE);
• Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului cliii 7 septembrie 2005 privind recunoaterea calificàrilor profesionale;
• Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European i Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare i consultare a lucrAtorilor din Comunitatea Europeana;
• Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legis1aiei statelor membre referitoare la mençinerea drepturilor lucrãtorilor In cazul transferului de intreprinderi, unitati sau parti de Intreprinderi sau unitati;
• Regulamentul 1251/70 a! Comisiei din 29 iunie 1970 privind dreptul lucrätorilor de a rämâne pe teritoriul unui stat membru dupa cc au ocupat un bc de muncä;
• Directiva 91/533 a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind ob1igaia angajatorului de a informa lucrAtorii asupra conditiilor aplicabile contractului sau raportului de muncã;
• Directiva 98/49/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind protectia dreptului La pensie suplimentara al lucrätorilor salariati i al lucrAtoriLor care desfoarä activitãti independente care se deplaseazA In cadrul Comunitatii;
• Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al ParlamentuLui European §i a! Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socialä (Text cu relevanta pentru SEE §i pentru Elvetia).

LegisIaia comunitarä privind detasarea
• Directiva 96/71/CE a Parlamentul European i Consiliului din 16 decembric 1996 privind detasarea lucratoribor In cadrul prestArii de servicii. (sursa: Ministerul Muncii, 12 ianuarie 2012)