Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Concurs pentru ocuparea funcţiei de ataşat pe probleme de muncă şi sociale

Concurs pentru ocuparea funcţiei de ataşat pe probleme de muncă şi sociale din cadrul Corpului Ataşaţilor pe Probleme de Muncă şi Sociale. Misiunea diplomatică se desfăşoară la Ambasada României din Madrid

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Şl PROTECTIEI SOCIALE
DIRECŢIA RESURSE UMANE
Nr JfttOfi. â2,Ql.
A N U N Ţ
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii de ataşat pentru probleme de muncă şi sociale, din cadrul Corpului Ataşaţilor pe Probleme de Muncă şi Sociale. Misiunea diplomatică se desfăşoară la Ambasada României din Madrid.

Concursul se desfăşoară la sediul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din str. Dem. I. Dobrescu nr. 2 – 4, sector 1 – Bucureşti, după cum urmează:
– proba scrisă şi interviul în data de 25.01.2012″ ora 10,00;

Condiţiile generale: candidaţii trebuie să facă parte din aparatul prorpiu al ministerului sau din instituţiile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale:

Condiţii specifice:
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalantă;
b) vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 an;
c) cunoaşterea limbii spaniole – scris, citit, vorbit – nivel avansat;
d) cunoaşterea altei limbi de circulaţie internaţională, nivel mediu;
e) cunoştinţe operare calculator – nivel avansat.

Bibliografia este prezentată în anexă.
Acte necesare pentru înscrierea la concurs:
1) cerere de înscriere la concurs adresată ministrului;
2) copia actului de identitate;
3) curriculum vitae;
4) scrisoare de intenţie;
5) copia ordinului /deciziei de numire/încadrare în funcţie;
6) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
7) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;
8) cazier judiciar;
9) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
10)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Resurse Umane, etaj 3, camera 306, până pe data de 19.01.2012(inclusiv), ora 16.00.
Relaţii suplimentare la telefon: 021.313.00.73 sau 021.315.72.97.
Vezi bibliografie concurs.
12 ianuarie 2012
sursa: Ministerul Muncii