Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Metodologia de recalculare a categoriilor de pensii – Proiect de HG

Proiect de Hotărâre de Guvern privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii prevăzute la art.1 lit. c) – h) Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, acordate în baza unor legi speciale

HOTĂRÂRE
privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii prevăzute la art.1 lit. c)- h) Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, acordate în baza unor legi speciale. Având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 441 din 30 iunie 2010 în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 – În înţelesul prezentei hotărâri, prin sintagma “pensie de serviciu” se înţelege oricare dintre categoriile de pensii prevăzute la art.1 lit. c)- h) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, acordate în baza unor legi speciale, derogatorii de la prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pensiile de serviciu, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea punctajului mediu anual conform prevederilor Legii nr.19/2000.

Art.3 – (1) În cazul persoanelor cărora, la data acordării pensiei de serviciu, li s-a calculat şi punctaj mediu anual în sistemul public, conform legii, li se atribuie acest punctaj mediu anual în cadrul procesului de recalculare şi, implicit, li se acordă cuantumul corespunzător pensiei din sistemul public.

(2) Pensiile de serviciu care, conform legii speciale în baza cărora au fost stabilite au regimul unei pensii anticipate sau anticipate parţiale şi pentru care, la data acordării acestora, s-a calculat punctaj mediu anual în sistemul public, devin pensii pentru limită de vârstă şi se recalculează în conformitate cu prevederile Legii nr.19/2000, respectiv prin eliminarea diminuării, după caz, precum şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

Art.4 –(1) În situaţia persoanelor cărora, la data acordării pensiei de serviciu, nu li s-a calculat punctaj mediu anual în sistemul public întrucât nu erau îndeplinite condiţiile de vârstă şi/sau de stagiu de cotizare prevăzute de Legea nr. 19/2000, recalcularea se efectuează considerându-se a fi îndeplinite aceste condiţii.

(2) În cazul pensiilor de serviciu prevăzute la alin. (1) se calculează punctajul mediu anual corespunzător categoriei de pensie stabilită în baza legii cu caracter special.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) pensiile de serviciu anticipate care devin pensii pentru limită de vârstă, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr.119/2010, şi pentru care se calculează punctajul mediu anual corespunzător acestei categorii de pensie.

Art. 5 – (1) Recalcularea pensiilor de serviciu, prin determinarea punctajului mediu anual, se face pe baza documentelor existente în dosarele de pensii.

(2) La calculul punctajului mediu anual se utilizează:

a) stagiul complet de cotizare, în funcţie de data naşterii, prevăzut în Anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, aşa cum este detaliată în Anexa nr. 9 din Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

b) stagiile de cotizare prevăzute la art. 43 sau, după caz, la art. 47 din Legea nr.19/2000.

c) stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 din Legea nr.19/2000, în situaţiile prevăzute la art. 44 din această lege.

(3) În cazul în care la stabilirea pensiei de serviciu s-au avut în vedere perioade realizate în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul public, punctajul mediu anual se va calcula ţinând cont de prevederile art. 194 din Legea nr.19/2000.

(4) La determinarea punctajului mediu anual se valorifică numai perioadele realizate până la data stabilirii sau, după caz, a recalculării pensiei de serviciu în baza legii speciale.

Art. 6 – (1) În vederea recalculării pensiilor de invaliditate, stabilite doar în baza unor legi cu caracter special, şi pentru care nu s-a calculat punctaj mediu anual în sistemul public, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr.19/2000, stagiul potenţial se determină respectându-se prevederile art. 59 sau art. 60 din Legea nr.19/2000.

(2) În cazul persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât jumătate din stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, prevăzut în tabelul nr. 3 de la art. 57 din Legea nr.19/2000, stagiul potenţial se determină ca diferenţă între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare necesar.

(3) Stagiul potenţial rezultat conform prevederilor alin. (2) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invalidităţii până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută în Anexa nr. 3 la Legea nr.19/2000, aşa cum este detaliată în Anexa nr.9 din Ordinul nr.340/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Data ivirii invalidităţii este cea prevăzută în decizia medicală iniţială de încadrare în grad de invaliditate.

(5) Perioada în care persoana a beneficiat de pensie de invaliditate, numai în baza legii cu caracter special, şi căreia nu i s-a calculat punctaj mediu anual în sistemul public, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, nu constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în înţelesul prevederilor art. 38 alin.(1) lit. a) din aceeaşi lege.

Art. 7 – Pensiile de urmaş stabilite în condiţiile legii speciale se recalculează, după caz, din:
a) pensia pentru limită de vârstă, recalculată conform prevederilor prezentei hotărâri;
b) pensia de invaliditate gradul I, recalculată conform prevederilor prezentei hotărâri, în cazul în care, la data decesului, susţinătorul era beneficiarul unei pensii de invaliditate de orice grad;
c) pensia de invaliditate gradul I, stabilită conform Legii nr.19/2000, considerându-se îndeplinite condiţiile de acordare ale acestei categorii de pensie, în cazul pensiilor de urmaş stabilite conform prevederilor art. 68 alin.

(10) din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.8 – Drepturile de pensie de serviciu recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010 şi ale prezentei hotărâri se acordă pe baza deciziei de recalculare emisă de către casele teritoriale de pensii.

Art. 9 – (1) Conform dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 119/2010, prevederile prezentei hotărâri se aplică şi în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensii de serviciu se stabilesc începând cu data intrării în vigoare a acestei legi.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), casele teritoriale de pensii emit atât decizia de pensie de serviciu în baza legii speciale, cât şi decizia de recalculare a acesteia.

(3) Decizia prin care se stabileşte pensia de serviciu, nu produce efecte sub aspectul acordării cuantumului pensiei rezultat din aplicarea prevederilor legii speciale.

(4) Drepturile de pensie de serviciu sunt supuse automat procesului de recalculare prevăzut de Legea nr. 119/2010 şi de prevederile prezentei hotărâri. Cuantumul pensiei rezultat în urma recalculării este cel care se acordă şi se plăteşte beneficiarului, cu respectarea prevederilor Legii nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, dacă legea specială nu dispune altfel cu privire la plata drepturilor.

Art. 10 – Modelul deciziei de recalculare se aprobă prin Ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Art. 11 – Pensiile de serviciu care au fost stabilite în baza unor hotărâri definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecată se recalculează potrivit prevederilor Legii nr.119/2010 şi ale prezentei hotărâri.

Art. 12 – Pensiile recalculate conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi ale prezentei hotărâri devin pensii în înţelesul Legii nr.19/2000, ale cărei reglementări le sunt aplicabile.

Prim- Ministru,
Emil Boc

stire: 12 iulie 2010
sursa: Ministerul Muncii
http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2010-07-06/1648-articol.html