Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Secţiunea 1
Titlul actului normativ

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale
În Programul de Guvernare pentru perioada 2009-2012 printre principalele măsuri pentru reducerea impactului crizei economice şi financiare asupra economiei şi grupurilor vulnerabile se regăsește si asigurarea venitului minim garantat ca formă de protecție a celor mai vulnerabile categorii ale populației.

În anul 2001 a fost adoptată Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2002 și care reglementează acordarea ajutorului social pentru asigurarea unui venit minim pentru toţi cetăţenii și se bazează pe testarea veniturilor populației.

Legea nr.416/2001 a fost modificată în anul 2006 prin Legea nr.115/2006 fiind îmbunătățite unele prevederi în scopul asigurării unei mai bune acordări a dreptului.

Deşi nivelul venitului minim garantat a fost permanent indexat cu rata inflaţiei, acesta a rămas totuşi prea scăzut pentru a oferi familiilor cele mai sărace o protecţie socială adecvată, acoperind mai putin de 35% din volumul necesar pentru satisfacerea nevoilor de bază (conform unor studii efectuate de Banca Mondială). Din acest considerent, în anul 2009 a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2009 prin care nivelul venitului minim garantat s-a majorat cu 15%, iar pentru plata drepturilor de ajutor social s-a stabilit susţinerea integrală din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi nu din bugetele locale, cum era reglementat iniţial.

Dreptul la ajutorul social, potrivit prevederilor legii, precum şi plata acestuia se asigură de primar. Ajutorul social se acordă tuturor persoanelor singure şi familiilor sărace, lipsite de mijloace de subzistenţă, ca diferenţă între veniturile realizate de aceştia şi nivelul venitului minim garantat prevăzut de lege.

Cu toate că a constituit un program cu impact pozitiv asupra scăderii sărăciei, în corelare cu alte măsuri active de ocupare, dar şi cu diversificarea măsurilor de asistenţă socială, totuşi aplicarea a fost deficitară în sensul în care sub 30% din populația săracă a fost acoperită de ajutorul social (conform datelor din Ancheta Bugetului pe Gospodarie).

De asemenea, din datele statistice monitorizate la nivelul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în ultimii ani a rezultat faptul că faţă de drepturile aprobate, în medie, doar 70 – 80% au fost plătite beneficiarilor de drept. Această situaţie s-a menţinut şi după adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2009.

În anul 2009 a fost realizat un sondaj de monitorizare a cheltuielilor bugetare, la solicitarea M.M.F.P.S. și a M.F.P, cu susţinerea Băncii Mondiale, sondaj care relevă problemele în aplicarea programului de acordare a ajutorului social, de natură instituțională, administrativă și financiară.

Din acest motiv, în luna decembrie 2010, a fost aprobată Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat care prevede în principal preluarea plăţii
ajutorului social de către Agenţia Naţională Pentru Prestaţii Sociale prin agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale, începând cu anul 2011, ceea ce va garanta plata acestui drept, întărirea măsurilor de sancționare a primarului în caz de nerespectare a prevederilor legale, asigurarea accesului la serviciile de sănătate prin preluarea implicită a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutor social, suspendarea ajutorului social în situația familiilor și persoanelor singure care nu își îndeplinesc obligația de a aduce din 3 în 3 luni adeverința de la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă sau care nu realizează orele de lucrări sau acțiuni de interes local, precum şi în cazul celor care din 6 în 6 luni nu prezintă declaraţia pe proprie răspundere privind componenţa familiei şi a veniturilor realizate de aceştia, însoţită de o adeverinţă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.

Având în vedere modificările aduse Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 276/2010, este necesar să fie elaborate normele metodologice de aplicare, pentru a fi posibilă stabilirea și plata ajutoarelor sociale.

2. Schimbări preconizate
Prin proiectul de Hotărâre a Guvernului se propune aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Prin normele metodologice se reglementează aspecte care țin de stabilirea, acordarea și plata drepturilor de ajutor social reglementate de actul normativ menționat.

Astfel, în norme sunt reglementate următoarele:
– definirea beneficiarilor ajutorului social;
– acordarea drepturilor pe bază de cerere şi acte doveditoare depuse şi înregistrate la primăria de domiciliu sau reşedinţă;
– modalitatea de stabilire a dreptului și a cuantumului ajutorului social de către primari. Aceasta se face ţinând seama de bunurile familiei, sau după caz ale persoanei singure, cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale (Anexa nr.4) şi în Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate (Anexa nr.5). Bunurile ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale sunt evaluate conform criteriilor stabilite în Anexa nr.6.
– modalitatea de plată a ajutorului social prin agențiile județene pentru prestații sociale, respectiv agenția pentru prestații sociale a municipiului București și stabilirea documentelor doveditoare pentru realizarea plății ajutorului social;
– modalitatea de plată a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutorul social, astfel încât acestea să poată beneficia de serviciile şi prestaţiile care se acordă din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
– modalitatea de plată a sumelor reprezentând prima de asigurare pentru persoanele beneficiare de ajutorul social, care se suportă din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
– modalitatea de modificare a cuantumului ajutorului social, precum şi de suspendare şi încetare a dreptului și după caz a plăţii ajutorului social.
– aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local a criteriilor specifice, dar și a criteriilor la nivel național, în funcție de specificul zonei
– obligaţiile titularilor şi ale beneficiarilor de ajutor social modelul formularului de cerere pentru acordarea ajutorului social;
– obligaţia primăriilor de a transmite agențiilor pentru prestații sociale teritoriale documentele doveditoare pentru realizarea plății ajutorului social;
– modelul anchetei sociale pentru verificarea condițiilor de eligibilitate, în vederea acordării ajutorului social.

sursa: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
vezi tot textul: http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Proiecte%20legislative/070111NF%20norme%20VMG%20416.pdf