Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Examinare referent superior, personal notificat

Examinare referent superior, personal notificat care şi-a exprimat opţiunea in acest sens

Având în vedere Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 614/27.07.2010 pentru aprobarea Procedurii de restructurare şi reorganizare la nivelul ministerului, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale anunţă desfăşurarea examenului pentru ocuparea postului de referent superior în cadrul Direcţiei Resurse Umane, Serviciul Organizare şi Gestiune Funcţie Publică Unităţi Subordonate.

Personalului care nu s-a prezentat sau care nu a promovat examenul organizat conform procedurii, îi încetează raportul de serviciu la termenul prevăzut în preaviz, urmând a i se oferi, în cazul în care există, funcţiile publice vacante corespunzătoare puse la dispoziţie de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Examenul constă în proba scrisă şi interviu. Proba scrisă se desfăşoară la sediul ministerului din str. Dem I. Dobrescu nr.2 – 4, Bucureşti, în data de 13.08.2010, ora 09.00;

Interviul se desfăşoară la sediul ministerului din str. Dem I. Dobrescu nr.2 – 4, Bucureşti, în data de 17.08.2010, ora 10.00;

Bibliografia aferentă este anexată la prezenta.
Candidatul poate depune sau, după caz, poate transmite eventuale contestaţii, în termenele prevăzute în Procedură, la secretariatul Comisiei de contestaţii, doamna Ecaterina Ioniţă, referent superior, Direcţia Resurse Umane.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Resurse Umane din cadrul ministerului, tel.021.313.00.73.

MINISTRU
Mihai Constantin ŞEITAN

Bibliografie
Referent superior, Direcţia Resurse Umane, Serviciul Organizare şi Gestiune Funcţie Publică Unităţi Subordonate

1. Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
3. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
6. Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
7. Hotărârea de Guvern nr.11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare
8. Decretul nr.92/1976 privind carnetul de muncă
9. Ordinul ministrului muncii nr.136/1976 pentru aprobarea metodologiei de întocmire, completare, păstrare şi evidenta a carnetului de muncă
10. Hotărârea de Guvern nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
11. Ordonanţa de Guvern nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale
12. Ordonanţa de Guvern nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare
13. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
14. Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare
15. Hotărârea de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

sursa: http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2010-08-10/1681-articol.html
data: 11 august 2010