Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Contractul colectiv de munca

Art. 236. – (1) Contractul colectiv de munca este convenÅ£ia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaÅ£ia patronală, de o parte, ÅŸi salariaÅ£i, reprezentaÅ£i prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiÅ£iile de muncă, salarizarea, precum ÅŸi alte drepturi ÅŸi obligaÅ£ii ce decurg din raporturile de munca.
(2) Negocierea colectivă este obligatorie, cu excepţia cazului în care angajatorul are încadraţi mai puţin de 21 de salariaţi.
(3) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de munca părţile sunt egale şi libere.
(4) Contractele colective de munca, încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor.
Art. 237. – PărÅ£ile, reprezentarea acestora ÅŸi procedura de negociere ÅŸi de încheiere a contractelor colective de munca sunt stabilite potrivit legii.
Art. 238. – (1) Contractele colective de munca nu pot conÅ£ine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior.
(2) Contractele individuale de munca nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă.
(3) La încheierea contractului colectiv de munca prevederile legale referitoare la drepturile salariaţilor au un caracter minimal.
Art. 239. – Prevederile contractului colectiv de muncă produc efecte pentru toÅ£i salariaÅ£ii, indiferent de data angajării sau de afilierea lor la o organizaÅ£ie sindicală.
Art. 240. – (1) Contractele colective de munca se pot încheia la nivelul angajatorilor, al ramurilor de activitate ÅŸi la nivel naÅ£ional.
(2) Contractele colective de muncă se pot încheia şi la nivelul unor grupuri de angajatori, denumite în continuare grupuri de angajatori.
Art. 241. – (1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:
a) pentru toţi salariaţii angajatorului, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel;
b) pentru toţi salariaţii încadraţi la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru care sa încheiat contractul colectiv de munca la acest nivel;
c) pentru toţi salariaţii încadraţi la toţi angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de munca la acest nivel;
d) pentru toţi salariaţii încadraţi la toţi angajatorii din ţară, în cazul contractului colectiv de munca la nivel naţional.
(2) La fiecare dintre nivelurile prevăzute la art. 240 se încheie un singur contract colectiv de munca.
Art. 242. – Contractul colectiv de munca se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni, sau pe durata unei lucrări determinate.
Art. 243. – (1) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părÅ£i.
(2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta.
Art. 244. – Clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul executării lui, în condiÅ£iile legii, ori de câte ori părÅ£ile convin acest lucru.
Art. 245. – Contractul colectiv de munca încetează:
a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin prelungirea aplicării acestuia;
b) la data dizolvării sau lichidării judiciare a angajatorului;
c) prin acordul părţilor.
Art. 246. – Aplicarea contractului colectiv de munca poate fi suspendată prin acordul de voinţă al părÅ£ilor ori în caz de forţă majoră.
Art. 247. – ÃŽn cazul în care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramură nu există contract colectiv de munca, se aplică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Contractul colectiv de munca, 5.0 out of 5 based on 1 rating