Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Concediile pentru formare profesionala

ART. 154
(1) Salariaţii au dreptul sã beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionalã.
(2) Concediile pentru formare profesionalã se pot acorda cu sau fãrã platã.

ART. 155
(1) Concediile fãrã platã pentru formare profesionalã se acordã la solicitarea salariatului, pe perioada formãrii profesionale pe care salariatul o urmeazã din iniţiativa sa.
(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacã absenţa salariatului ar prejudicia grav desfãşurarea activitãţii.

ART. 156
(1) Cererea de concediu fãrã platã pentru formare profesionalã trebuie sã fie înaintatã angajatorului cu cel puţin o lunã înainte de efectuarea acestuia şi trebuie sã precizeze data de începere a stagiului de formare profesionalã, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesionalã.
(2) Efectuarea concediului fãrã platã pentru formare profesionalã se poate realiza şi fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învãţãmânt sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul urmãtor în cadrul instituţiilor de învãţãmânt superior, cu respectarea condiţiilor stabilite la alin. (1).

ART. 157
(1) În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionalã în condiţiile prevãzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionalã, plãtit de angajator, de pânã la 10 zile lucrãtoare sau de pânã la 80 de ore.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1) indemnizaţia de concediu va fi stabilitã conform art. 150.
(3) Perioada în care salariatul beneficiazã de concediul plãtit prevãzut la alin. (1) se stabileşte de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plãtit pentru formare profesionalã va fi înaintatã angajatorului în condiţiile prevãzute la art. 156 alin. (1).

ART. 158
Durata concediului pentru formare profesionalã nu poate fi dedusã din durata concediului de odihnã anual şi este asimilatã unei perioade de muncã efectivã în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.
(Concediile pentru formare profesionala – codul muncii 2011)