Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Competitia nationala „Beneficii economice din investitii sociale”

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale lansează competiția națională „Beneficii economice din investiții sociale” în cadrul proiectului „Economia socială, model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor dezavantajate”

1. Scopul competiției: înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie.

2. Fondul de premiere alocat: 260.000 euro

3. Valoarea premiului: Câștigătorii competiției vor primi un premiu de maximum 20.000 euro (ce va fi acordat în lei la cursul valutar de la data acordării fiecărei tranșe)

4. Condiții de participare: competiția este deschisă persoanelor juridice române, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) se află înregistrate pe raza administrativ teritorială a județelor ce aparțin Regiunilor București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest și Vest
b) se încadrează într-una din următoarele categorii: organizaţii nonprofit care desfăşoară activităţi generatoare de venit sau funcţionează ca centre de resurse în economia socială; societăţi cooperative; societăţi comerciale;
c) respectă principiile stipulate în Regulamentul de participare la competiţie publicat pe pagina de internet www.mmuncii.ro .

Pentru a intra în competiţie, organizaţiile trebuie să trimită propunerea de întreprindere, redactată în limba română, prin care să prezinte detaliat modalitatea de înființare a întreprinderii sociale, precum și motivația pentru crearea acestei structuri. Propunerea de întreprindere va fi însoțită de:

1. Formularul de participare completat integral ;
2. Planul de afaceri al întreprinderii sociale de inserţie;
3. CV-ul managerului întreprinderii în format european EUROPASS;
4. Declaraţia de eligibilitate a participantului şi cele ale partenerului/ilor, semnate şi ştampilate;
5. Acordul de parteneriat (dacă este cazul);

5. Durata implementării propunerilor: 6 luni (11 aprilie 2011 – 15 octombrie 2011)

6. Termenul limită de transmitere a propunerii: 28 februarie 2011

Propunerile de întreprinderi se vor trimite în format electronic la adresa: incluziunesociala@mmuncii.ro , precum și în format de hârtie, în două exemplare, original și copie, la următoarea adresă:

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, camera 409, etaj 4
Strada Dem. I. Dobrescu, nr.2B, sector 1, București
Tel./fax.: 021 314 69 37

7. Termenul limită de transmitere a solicitărilor de clarificări: 21 februarie 2011

Solicitările de clarificări se transmit pe adresa de e-mail: incluziunesociala@mmuncii.ro, precum și la nr. de fax: 021 314 69 37

8. Termenul limită de transmitere a răspunsurilor pentru clarificări: 14 februarie 2011

9. Termenul limită de comunicare a rezultatelor intermediare ale competiției: 11 martie 2011

10. Termenul limită de transmitere a contestațiilor: 18 martie 2011.

Contestațiile se vor transmite electronic la adresa: incluziunesociala@mmuncii.ro, precum și în format de hârtie, la următoarea adresă:

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, camera 409, etaj 4
Strada Dem. I. Dobrescu, nr.2B, sector 1, București
Tel./fax.: 021 314 69 37

11. Termenul limită de soluționare a contestațiilor: 23 martie 2011.

12. Termenul limită pentru efectuarea vizitelor de lucru şi încheierii perioadei de evaluare: 02 aprilie 2011.

13. Termenul limită pentru comunicarea rezultatelor finale: 06 aprilie 2011.

14. Termenul limită de semnare a contractelor de premiere: 11 aprilie 2011;

Regulamentul de participare la competiţie este publicat pe pagina de internet www.mmuncii.ro