Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Bibliografie Consilier superior, Direcţia Relaţii Externe

Bibliografie Consilier superior, Direcţia Relaţii Externe – Min. Muncii

1. Constituţia României, republicată;

2. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 590/2003 privind tratatele;

6. Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

7. Legea nr.74/1999 privind ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996;

8. Legea nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a unor acţiuni de protocol;

9. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligaţii ale personalului trimis in străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările ulterioare;

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Tratatul de Aderare al României la Uniunea Europeană;

12. Manualul Consiliului Europei – Centrul de informare si documentare al Consiliului Europei la Bucuresti, 1999 (Biroul de Informare al Consiliului Europei, str.Al.Donici nr.6, sector 2, tel. 211 68 10, fax. 211 99 97);

13. Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de România – Andrei Popescu, Mircea Dutu, Institutul Roman pentru Drepturile Omului, Bucuresti, 1997;

14. Regulamentul (CEE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială si Regulamentul (CEE) nr.987/2009 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.883/2004 (europa.eu.int/eur_lex);

15. Acorduri bilaterale in domeniul forţei de muncă şi securităţii sociale (www.mmuncii.ro)

16. www.coe.int – noţiuni generale despre Consiliul Europei

17. www.ilo.org – noţiuni generale despre Organizaţia Internaţională a Muncii

18. www.oecd.org – noţiuni generale despre Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

19. www.europa.eu de domeniul muncii, familiei şi protecţiei sociale.legate – noţiuni generale despre instituţiile Uniunii Europene, aspecte

sursa: http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2010-07-29/1668-articol.html
data: 29 iulie 2010